Запитване вх. № 24-00-1/24.08.2018 г. в Дирекция ОДОП …. относно налагане на имуществена санкция за нарушение по чл.54,

Във връзка с постъпило Ваше запитване вх. № 24-00-1/24.08.2018 г. в Дирекция ОДОП …. относно налагане на имуществена санкция за нарушение по чл.54, ал.4 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, изразявам следното становище:
Описвате, че юридическо лице е придобило собственост върху МПС – товарен и леки автомобили на 08.06.2018 г. по договор за прехвърляне на собственост. На 16.08.2018 г. е извършило регистрация на същите в КАТ. Въпреки това в системата на МДТ Община …… не е извършена автоматична обработка на информацията за придобити МПС.
Предвид на това юридическото лице е подало информацията чрез данъчна декларация по реда на чл.54, ал.4 от ЗМДТ на 23.08.2018 г.
Задавате въпроса: Следва ли да се наложи имуществена санкция на юридическото лице по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗМДТ, предвид неспазване на двумесечния срок ?
В отговор на поставения въпрос Ви уведомявам, че от началото на 2015 г. с новия текст на чл. 54, ал. 1 ЗМДТ отпадна декларирането на пътни превозни средства от техните собственици за целите на данъчното облагане, с изключение на хипотезите по ал. 3, изброени лимитативно, в които e установено задължение за подаване на декларация. Данъчните задължения се формират въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщават на данъчнозадължените лица. Данните се предоставят от Министерство на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерство на финансите и съответната община или
2. ежемесечно – на електронен носител.
Отпадането на декларирането на превозните средства е предприето с цел облекчаване на административния процес най-вече за данъчнозадължените лица. В тежест на компетентната община е възложено своевременното осигуряване на данни за определяне на задълженията, така че да не се възпрепятства упражняването на гражданските им права.
Този облекчен режим не се прилага в хипотезите, посочени в ал. 3 на цитираната по-горе правна норма, а именно:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.
Предвид гореизложеното, досегашният ред на подаване на декларация в двумесечния срок от придобиването, съответно регистрацията за движение по пътищата, остава за всички пътни превозни средства попадащи в хипотезите, посочени в чл. 54, ал. 3 от ЗМДТ.
Не посочвате какви са причините за невъзможност да се получат и обработят данните за регистрация на въпросните МПС, поради което приемаме, че е налице технически проблем при функциониращата информационна връзка и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси в съответната община. При тази ситуация юридическото лице добросъвестно е поело инициатива да подаде данъчна декларация, за да изпълни задължението си по заплащане на дължимите данъци.
С оглед на гореизложеното, ако не е налице хипотезата на чл.54, ал. 3 от ЗМДТ и лицето е подало данъчна декларация, единствено, за да преодолее в случая невъзможността да се приложи ал.1 на същата разпоредба, не следва да се налага административно наказание, предвид, че не е налице нарушение на нормите на закона.

Оценете статията

Вашият коментар