Запитване вх. № 94-00-176/13.12.2017 г. относно реда на облагане доходите придобити от продажба на различни движими вещи

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше писмено запитване вх. № 94-00-176/13.12.2017 г. относно реда на облагане доходите придобити от продажба на различни движими вещи по интернет. С оглед на описаната фактическа обстановка и приложимо данъчно законодателство, изразявам следното становище:
Посочвате, че сте физическо лице без регистриран едноличен търговец или ЮЛ. Извършили сте продажби по интернет на лични движими вещи и колекция от стара употребявана фототехника, също и нова такава. Получили сте писмо от ТД НАП да декларирате получените доходи. Подали сте декларация по чл.50, като сте декларирали дохода в приложение № 2 – доход от търговска дейност, но в което сте посочили цялата сума получена от Вас, без да приспаднете разходи.
Интересувате се дали правилно сте декларирали дохода и целият доход ли подлежи на облагане, при условие, че имате разходи и това не е чиста печалба.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ като облагаеми по този закон доходи са посочени доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На основание чл.13, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ доходите от продажбата или замяната на движимо имущество, с изключение на изрично посочените в закона, са необлагаеми.
Доходът от продажбата на движими вещи, независимо от начина на продажба, дали от стационарен, подвижен обект /разносна дейност/ или чрез интернет, ще подлежи на облагане, при условие, че дейността се извършва по занятие, системно и с цел реализиране на печалба, сделките имат траен характер и се извършват през продължителен период от време, както и когато се извършва от лице регистрирано като търговец за целите на търговската му дейност.
С оглед на реализирания от Вас доход в размер на 28 193,32 лв., както и че същият е в резултат на множество продадени вещи, следва че вашата дейност от продажба на вещи по интернет не би могла да се определи като сделки с еднократен случаен характер или продажби на вещи от бита, закупени за лично потребление. Обикновено продажбата на употребявани вещи от личен характер и бита са еднократни и не генерират такъв размер на доходи.
Следователно придобитите доходи от реализирани продажби по интернет в резултат на системно закупуваните вещи от вас от пазари и др., както и закупените нови такива, не могат да се определят като необлагаеми.
Все пак ако считате, че част от дохода Ви попада в състава на необлагаемите такива, може да подадете искане да се извърши проверка/ревизия и корекция на ГДД, като съответно представите доказателства за съответните факти.
На основание чл. 1, ал. 3 от ТЗ за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в изброените в чл. 1, ал. 1 от закона дейности. В тази връзка дори лицето да няма търговска регистрация като едноличен търговец при извършване на сделки по занятие ще притежава качеството на търговец и доходите му от тази стопанска дейност съгласно чл. 26, ал. 1-7 от ЗДДФЛ ще подлежат на облагане по реда за облагане на доходите от стопанска дейност на едноличен търговец. На основание чл. 26, ал. 1 от закона облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба. Годишната данъчна основа ще се облага по реда на чл. 28 от закона и се определя в Приложение № 2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Разходите, които лицето е направило във връзка с дейността, могат да бъдат признати при условие, че е спазена разпоредбата на чл.10 от ЗКПО /Закон за корпоративното подоходно облагане/ и не попадат в хипотезите на непризнати за данъчни цели разходи изрично посочени в същия закон. Всеки разход, за да е данъчно признат, следва да е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.
Ако притежавате нужните документи, отговарящи на изискванията на посочената разпоредба, и за целите на данъчното облагане са данъчно признати, имате право да приспаднете съответните документално обосновани разходи.
При условие, че не притежавате документи за извършените от Вас разходи или същите не отговарят на изискванията на Закона за счетоводството, в настоящия случай правилно сте посочили в ГДД целият доход, реализиран от Вас.
При условие, че продължавате тази дейност – търговия по интернет и реализирате доходи, съгласно чл.6 от ЗТРЮЛНЦ следва да се регистрирате като Едноличен търговец или юридическо лице. Ако не извършите това доходът ще продължи да се отчита по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ и да подлежи на облагане като доход от стопанска дейност на Едноличен търговец.

Оценете статията

Вашият коментар