ЗДДФЛ, чл.11, aл. 1, т. 1,ЗДДФЛ, чл.11, aл. 1, т. 2,ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 2, буква а

2_341/09.03.2011г.
ЗДДФЛ чл.11, ал.1, т.1 и т.2
ЗДДФЛ чл.29, т.1
ЗДДФЛ чл.29, т.2, буква „а”
Отправено е писмено запитване до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – …., заведено с вх.№ 341/09.03.2011г., в което е поставен въпроса подлежат ли на облагане за 2010г. премиите по Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/ за произведена земеделска продукция /тютюн/ през 2009г., които физическото лице-земеделски производител получава през 2010г.?
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище, доколкото можем да приемем, че в запитването става въпрос за парична премия по смисъла на чл.18а, ал.1 и 2 от ЗТТИ, изплатена по реда на чл.19 от Правилника за приложение на ЗТТИ:
Фонд “Тютюн“ е юридическо лице към министъра на земеделието и горите, като същият е създаден с цел да регулира производството, изкупуването и търговията с тютюн съгласно разпоредбата на чл.19, ал.1 от ЗТТИ. На основание чл. 18а. ал.1 и 2 от ЗТТИ може пряко да се предоставя парична премия от Фонд “Тютюн“ за регулиране производството на тютюн на тютюнопроизводителите, а за подобряване качеството на тютюна и за насърчаване производството на определени типове и произходи тютюн Фонд “Тютюн“ може да предоставя допълнително парична премия на производителите. Съгласно тази разпоредба Фонд “Тютюн“ предоставя премии за регулиране на производството на тютюн, които не са с характер на доплащане до минималната изкупна цена. Следователно тези премии са с характер на субсидии, предназначени единствено за покриване на загуби и за финансиране на разходи, включително за придобиване на активи.
В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените премии. Те не са посочени сред необлагаемите доходи по чл.13 от ЗДДФЛ, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
По смисъла на чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Според чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от с.з. доходът /премията, получена през 2010г./, се смята за доход, придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.
Съгласно разпоредбата на чл.11, ал.3 от ЗДДФЛ, доходът/субсидията се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от третото лице.
Според чл.29 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
т.1- 60 %- за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство /с изключение на доходите от декоративна растителност/;
т.2, буква а/ – 40% -за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/.
Доходите от стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ подлежат на облагане с авансов данък по реда на чл.43 от с.з.
Годишната данъчна основа за облагаемия доход по чл.29 от ЗДДФЛ, придобит през данъчната година, се определя съгласно чл.30 от с.з. За данъчната 2010г. физическото лице следва да декларира облагаемия доход по чл.29, т.1, съответно т.2, буква „а” от ЗДДФЛ,по реда на чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2011г.
Предвид гореизложеното, ако премията е получена във връзка с дейността по чл.29, т.1 от ЗДДФЛ, същата се счита за доход от друга стопанска дейност и облагаемият доход се определя, като придобитият доход се намалява с 60% нормативно признати разходи.
Ако премията е получена за дейността по чл.29, т.2, буква „а” от ЗДДФЛ, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност и облагаемият доход се определя, като придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »