ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 1, буква б,ЗДДС, чл.3, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 5,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 6

Изх. № 94-П-3
Дата: 25.03.2008 год.
По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 94-П-З от 04.01.2008 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаните в писмото Ви факти, през 2001 г. като физическо лице сте придобили чрез покупко продажба недвижим имот (УПИ). На 22.08.2007 г. продавате недвижим имот складово-ремонтна база – изградена на етап груб строеж, която се намира на придобитият от Вае през 2001 г. УПИ. От писмото Ви не става ясно кога и по какъв начин е придобит недвижимия имот, обект на покупко-продажбата през 2007 г. (складово-ремонтната база). В този смисъл, не е описана достатъчно изчерпателно фактическата обстановка, имаща отношение към данъчното Ви облагане, поради което е невъзможно да се изготви конкретен отговор на поставените от Вас въпроси. В тази връзка изразявам следното принципно становище:
1. По въпросите касаещи прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), действащ през 2007 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, буква ,.б“ от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години. В този смисъл, за да се приложи цитираната разпоредба следва по безспорен начин да се удостовери, че недвижимият имот обект на продажба или замяна е притежаван от продавача повече от 5 години. В случай, че това обстоятелство не може да се удостовери и/или между датата на придобиване на недвижимия имот (в случая складово – ремонтната база) не са изминали повече от пет години, полученото от продажбата е облагаем доход.
На основание чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. Продажната цена включва всичко придобито във връзка с продажбата, включително възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ). Цената на придобиване се определя по реда на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ и в общия случай това е документално
доказаната цена напридобиване на имуществото, а когато нямадокументално доказана цена на придобиване – нула.
На основание чл. 19 от Семейния кодекс (СК), съпружеска имуществена общност са вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това, на чие име са придобити. Съвместният принос се предполага до доказване на противното (чл. 19, ал. З от СК). На това основание доходите от продажба на недвижимо имущество, когато то е съпружеска имуществена общност се разделят поравно между съпрузите, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго. Всеки от съпрузите е задължен да подаде годишна данъчна декларация за съответната част от облагаемия доход, придобит през течение на данъчната година.
Информирам Ви. че доходите които са необлагаеми на основание чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ не се посочват в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г.
2. По въпроса касаещ прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), действащ през 2007 г.
Извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти няма да представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл. З, ал. 2 от ЗДДС, само ако се извършва еднократно, а не редовно или по занятие. Сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС и няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС. Само при такава хипотеза няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.
В случаите, обаче когато физическо лице, макар, че не е регистрирано по ЗДДС извършва множество подобни сделки за получаване на редовен доход, поради което считаме, че с налице упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на
зддс.
Във връзка, горепосоченото е необходимо, във всеки конкретен случай да се изследва дали едно физическо лице извършва независима икономическа дейност, като в конкретния случай, при описаната фактическа обстановка физическите/ лица не извършват независима икономическа дейност по смисъла на чл. З, ал. 2 от ЗДДС.
ЗАМ.
/Красимир Стефанов/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »