ЗДДФЛ, чл.18,ЗДДФЛ, aл. 3, параграф 10а

Изх. № 24-39-20
Дата: 12.03.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 18;
ПЗР на ЗДДФЛ, § 10а, ал. 3.
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-20 от 23.02.2016 г., изразявам следното становище:
От така изложената от Вас обща фактическа обстановка става ясно, че имате служител с 85 на сто намалена работоспособност, на когото изплащате доход от трудово правоотношение. Служителят е роден на ……… г., а намалената работоспособност е определена с експертно решение на ТЕЛК от 26.03.2008 г. със срок на валидност една година до 01.03.2009 г. В тази връзка поставеният от Вас въпрос е свързан с възможността за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Предвид така изложената фактическа обстановка и с оглед действащото законодателство Ви уведомявам следното:
На основание чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. Освен това в съответствие с нормата на чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. Следователно, за да се ползва това данъчно облекчение (както месечно, така и годишно) лицето трябва да разполага с валидно решение на компетентен орган.
От своя страна по силата на § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ (в сила от
01.01.2012 г.) лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
В конкретния случай, доколкото към момента на издаване на решението на ТЕЛК лицето е навършило възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, то ще има право на ползване на данъчното облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ за придобитите от него доходи след 01.01.2012 г.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/Г. ДИМИТРОВА/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »