fbpx

ЗДДФЛ, чл.18,ЗДДФЛ, чл.25

2_403/25.03.2011г.
ЗДДФЛ – чл.18
чл.25
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че Ваша служителка е назначена по трудов договор от 01.02.2011г. Тя е лице с намалена работоспособност 51% съгласно решение на ТЕЛК …./15.2009г.със срок на инвалидността до 01.12.2012г.
Въпросът Ви е: трябва ли да се удържа данък върху доходите върху работната й заплата 610лв. след като тя вече е пенсионер ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
При определянето на облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения приложение намират разпоредбите на Раздел І от глава пета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Съгласно чл.24, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2 от същия член.
Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл.24 от ЗДДФЛ, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на КСО и на ЗЗО, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице (чл.25 от ЗДДФЛ). Тази годишна данъчна основа се намалява и с облекчението, което ползват лица с намалена работоспособност 50 и с над 50 на сто, което съгласно чл.18, ал.1 е 7920 лв. за годината (чл.49, ал.3 от ЗДДФЛ). Облекчението се ползва, когато лицето предостави на работодателя си валидно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (чл.49, ал.4 от ЗДДФЛ).
Редът за авансово удържане на данъка за доходите от трудови правоотношения е регламентиран в разпоредбите на чл.42 от ЗДДФЛ. Авансовият данък за този вид доходи се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа, която се изчислява като разлика между начисления за съответния месец облагаем доход и удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на КСО и ЗЗО (чл.42, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл.18, ал.2 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа по чл.42, ал.2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението, след което се умножава по данъчна ставка от 10 на сто, за да се изчисли размерът на дължимия авансов данък.
В конкретния случай получаваният от служителката Ви доход е под този размер, поради което при изплащането му не следва да й се удържа данък авансово през годината.
ЗДДФЛ не поставя разграничение по отношение ползването на данъчното облекчение за намалена работоспособност в зависимост от това дали лицето е пенсионер или не. Следователно е без значение, че служителката Ви е пенсионер – тя има право да се възползва в пълна степен от полагащото й се данъчно облекчение.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top