ЗДДФЛ, чл.26

2_1548/17.12.2013
ЗДДФЛ, чл.26
Отправили степисмено запитванедо Дирекция”Обжалване и данъчно осигурителна практика”-, заведено в регистъра на дирекцията под №/….2013 г.. В запитването сте описали следната фактическа обстановка:
Имате регистриран едноличен търговец с фирма”А”, ЕИК ….. Чрез фирмата ще развивате търговска дейност, чрез монтиране на масажен стол, работещ чрез пускане на монети в търговски обект, находящ се на територията на гр.Б.
Поставили сте следния въпрос: Доходите от тази дейност по кой ред се облагат- с патентен данък или по общият ред?
Съгласно чл.61з, ал.1, т.1 и 2 от ЗМДТ, физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в Приложение №4 /патентни дейности/, се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности при условие, че оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв. и лицето не е регистрирано по ЗДДС, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.
За извършваната патентна дейност, лицата по ал.1 не се облагат по реда на ЗДДФЛ.
Като облагаеми с патентен данък в Приложение 4 към глава втора, раздел VІ от ЗМДТ са регламентирани видовете патенти дейности, като в т.23 са посочени масажистки и масажисти, като данъкът се определя според местонахождението на обекта. Следователно, патентния данък по посочения по горе ред, се дължи само от лицата, които упражняват дейност като масажисти и масажистки, т. е. услугата “масаж” се осъществява от физическото лице – масажист/масажистка, а не от масажен уред.
Предвид изложеното доходите, реализирани чрез масажният стол подлежат на облаганепо реда на раздел ІІ „Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Оценете статията

Вашият коментар