ЗДДФЛ, чл.29а,ЗДДФЛ, параграф 11

Изх. №24-34-68
Дата:23.06.2014 год.
ЗДДФЛ, чл. 29а;
ПЗР на ЗДДФЛ, § 11.
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-34-68 от 22.05.2014 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаната фактическа обстановка, упражнявате дейност като физическо лице – регистриран земеделски производител. Посочили сте, че сте регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лице и на 16.01.2014 г. сте подал декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, с която сте упражнил правото си на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа за 2014 г. Посочили сте също, че на 13.02.2014 г. е изтекла регистрацията Ви като земеделски производител и тъй като сте пропуснал срока за подновяването й в Областна дирекция „Земеделие и гори“ има вероятност да получите отказ за регистрация през земеделската година 2014/2015. Поставеният от Вас въпрос е: как следва да се облагате за 2014 г. в случай на отказ да бъдете регистриран като земеделски производител, но продължите да упражнявате селскостопанската си дейност?
Предвид описаната фактическа обстановка и приложимата нормативна уредба изразявам следното становище по поставения въпрос:
Съгласно чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в редакцията на закона действаща от 01.01.2014 г., физическите лица, регистрирани като земеделски производители могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху общата годишна данъчна основа по чл. 28. Правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година (чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ). Изключение от това правило е регламентирано в нормата на § 11 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ (Обн., ДВ, бр. 100/2013 г.) за физическите лица – регистрирани земеделски производители, които към 31.12.2013 г. са регистрирани по ЗДДС и съответно задължително се облагаха с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, в предишната редакция на закона. В тези случаи срокът за подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ беше до 31 януари 2014 г. Към тази дата Вие сте бил регистриран като земеделски производител и съответно коректно сте упражнил правото си на избор.
Предвид изложеното по-горе, за 2014 г. доходите от стопанската Ви дейност ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, независимо от факта че за част от годината няма да имате регистрация като земеделски производител. Аргумент в тази посока е разпоредбата на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ според която, избраният ред за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Следователно, в конкретния случай този ред на облаганеще се прилага за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2018 г.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на доставка, предвид датата на възникване на данъчното събитие съгласно ЗДДС

Изх. № 24-32-122Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчно третиране на доставка, предвид датата на възникване на данъчното събитие съгласно ЗДДСВъв Ваши писма, постъпили в ЦУ

Постъпило запитване вх. № 24-04-6 от 05.01.2006г. по описа на ЦУ на Националната агенция по приходи, подадена ………………………….

ДО……………………………… Относно:Постъпило запитване вх. № 24-04-6 от 05.01.2006г. по описа на ЦУ на Националната агенция по приходи, подадена ………………………….Уважаеми господин ……………………….,С оглед на това, че

ЗДДС, чл.74

2_367/18.02.2010 г.ЗДДС,чл.74 Посочвате, че през …………. 2009 г. сте придобили чрез покупко-продажба недвижим имот, който да бъде предоставян под наем /възмездно/ на трети лица. В

Социално и здравно осигуряване по договор за управление и контрол на търговско дружество, сключен за работа при 4 часов работен ден

ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване по договор за управление и контрол на търговско дружество, сключен за работа при 4 часов работен ден УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,В Дирекция

Във всяка конкретна хипотеза е необходимо да се преценява наличието на посочените в чл. 7 от ЗДДС условия, за да е налице вътреобщностна доставка на стоки.

ОТНОСНО: Вътреобщностна доставка на стоки по реда и условията на ЗДДС в сила от 1 януари 2007 г.УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,По повод на изпратено от вас писмено