ЗДДФЛ, чл.29а,ЗКПО, чл.189б,ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.48, aл. 6

2_577/ 03.04.2012
ЗДДФЛ – чл.26;
ЗДДФЛ – чл.29а;
ЗДДФЛ – чл.48, ал.6;
ЗКПО – чл.189б.
Отправили сте писмено запитване, заведено в Дирекция ОУИ …. с вх.№ …………..2012 г., в което посочвате, че сте физическо лице, регистриран земеделски производител и имате регистрация по ЗДДС.
Съгласно изискванията на чл.29а от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, формирате счетоводен финансов резултат съобразно закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти по реда на чл.26 от същия закон. Съгласно чл.29а, ал.6 от ЗДДФЛ при определяне на облагаемият си доход сте приравнен на едноличен търговец.
В тази връзка, поставяте въпроса имате ли право като регистриран земеделски производител /РЗП/, произвеждащ непреработена растителна продукция, приравнен по смисъла на закона на едноличен търговец, да преотстъпвате 60% от данъка върху годишната данъчна основа съгласно чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ.
При така описаната фактическа обстановка и действащата към момента нормативна уредба изразяваме следното становище:
Съгласно чл.29а, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл.26 от раздел ІІот ЗДДФЛ „Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл.28 от същия закон. Лицата по чл.29а, ал.1, които определят облагаемия си доход по реда на чл.26, прилагат Закона за счетоводството, като в този случай се приравняват на едноличните търговци /чл.29а, ал.6 от ЗДДФЛ/. Съгласно горният текст, приравняването на физическо лице, регистриран земеделски производител, регистриран по ЗДДС на едноличен търговец, е само за целите нареда на формиране на данъчната основа за облагане с данък върху доходите.
Съгласно чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ, данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при спазване на условията за преотстъпване на корпоративния данък, уредени в чл.189б от ЗКПО.
Разпоредбата на чл.48, ал.6 от ЗДДФЛ допуска преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност само на еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители, т.е. на лица, които са регистрирани като търговци в Търговския регистър. Видно е, че физическите лица по чл.29а от ЗДДФЛ, които не са еднолични търговци, не попадат в обхвата на чл.48, ал.6 от закона. Поради това, независимо от факта, че формират данъчната си основа по реда, по който извършват това и едноличните търговци, физическите лица, регистрирани земеделски производители, не могат да ползват преотстъпване по реда на чл.189б от ЗКПО на дължимия годишен данък.