ЗДДФЛ, чл.50, aл. 1, т. 1,ЗДДФЛ, чл.3,ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.28,КСО, чл.5, aл. 1,КСО, чл.5, aл. 2

2_990/10.04.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 3, чл. 26,чл. 28,чл. 50, ал. 1, т. 1
КСО чл. 5, ал. 1 и ал. 2
Отправeно е писмено запитване, в което е описанаследната фактическа обстановка:
На 03.08.2008г. е починал собственика наЕТ „ Д”. От същата дата е преустановено осигуряването на лицето по реда на осигурителното законодателство. На 19.09.2009г.е подписана спогодба от наследницитеза поемане на търговското предприятие отнеговата съпруга – Р.С. От датата на вписване на обстоятелствата 10.10.2008г.същатасе осигурява като самоосигуряващо се лице в ЕТ „Д”.
Във връзка с описаните фактиса отправени следните въпроси :
1. Кои данни следва да бъдатдекларирани в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от Р.С. :печалбата за целия отчетен период или само печалбата за периода от датата на наследяване на предприятието до 31.12.2008г.? Ако следва да се декларира печалбата за целия данъчен период, допустимо ли е при определяне нагодишната данъчна основа да се приспаднатосигурителните вноскина починалия собственик.
2. В случай, че новия собственик Р. С.следва дадекларирасамо печалбата за периода м.ХІ – ХІІ 2008г. а за периода от 01.01.2008г. до 02.08.2008г. декларацията следва да подадат наследниците, по какъв начин за определи счетоводния финансов резултат за тезипериодиресп.да сеизвърши данъчнотопреобразуване за да сеопредели данъчния финансоврезултат?.
3. Как следвада сеопредели окончателния размер на осигурителниядоход в две декларации или само от лицето наследило предприятиетона ЕТ за цялата финансова 2008г.?
При така изложената фактическа обстановка и съобразно относимата нормативна уредба изразявам следното становище:
Признаването на търговско качество на едно физическо лице чрез регистрирането му като едноличен търговец разширява неговатаправоспособност. Нов правен субект не възниква. Соглед правната същностна едноличния търговец, катосубект на търговското, гражданското и данъчно право не съществуваотделна и независима правосубектностмежду него и физическото лице, което го е регистрирало по Търговския закон /ТЗ/, поради което със смъртта на физическото лице се прекратяватърговската му правоспособност.
В потвърждение на горното е и текстът на чл. 86, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуаленкодекс /ДОПК/, който регламентира, че със смъртта на физическото лице се прекратява неговата регистрацияв съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/. Прекратяването се извършва служебно.
Когато починало лице е получило доход от стопанска дейност като едноличен търговец през данъчната година, облагаемс данък по ЗДДФЛ, наследниците му не следва да подават данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, отнегово име. Аргументите за това се извличатот разпоредбите на данъчния закон и по – конкретно от:
-чл. 3 от ЗДДФЛ, където евизирана лична отговорност за данъка върху доходите на физическите лица;
-чл. 50, ал. 1, т. 1от ЗДДФЛ, където е регламентирано задължението за подаване на данъчната декларация.Според тази норма данъчнозадължените по този закон лица, подаватгодишна данъчна декларация за придобитите през данъчната година доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 / за доходи от стопанска дейност като търговец/ в срок до 30 април на годината следваща годината на придобиване на дохода.
Предвид изложенотолипсва правна възможност наследниците да подават декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, задоходи получени от наследодателя, за осъществяваната от него стопанска дейност през 2008г.
Лицето наследило предприятието на починалия едноличен търговец и продължило дейността в качеството си на данъчно задължено лицеследвада подаде годишна данъчна декларация, с която да декларира печалбата за периода от поемане на предприятиетодо края на2008 година.
От тук възниква необходимостта :
-да бъде извършеномеждинносчетоводно приключванеза определяне на счетоводният финансов резултат на стопанската дейност на прекратения едноличен търговец към датата на смъртта на неговия собственик – физическото лице.

да бъде определен счетоводният финансов резултат за периода отпоемане на предприятиетодо края на данъчната 2008г.
При определяне на данъчният финансов резултат, следва да се извърши и данъчнопреобразуване на същияпо реда на глава ІІ от ЗКПО с относимите за периодитеданъчни постоянни разлики, данъчни временниразлики и с други суми предвидени в закона.
Следва да сеимапредвид, че на основание чл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛ / в редакцията му за 2008г./по реда на чл. 26, ал. 1-5се облагати доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по см.на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец. Следователно ако съпругата е продължила търговската дейностслед смъртта на наследодателя, но преди вписване на обстоятелствата по чл. 60, ал. 2 от ТЗ в търговския регистър следва да декларира облагаемия доход свързан с упражняваната от нея търговска дейностот датата на продължаване на дейността до края на 2008г.
Относно поставените въпроси свързани с определяне на окончателния размер на осигурителния доходизразяваме следното становище:
Физическите лица – еднолични търговци имат качество на самоосигуряващисе лица по см. на чл. 5, ал. 2 от Кодексаза социално осигуряване /КСО/, тъй като дължатосигурителни вноскиизцяло за своясметка. Осигурителните правоотношения на самоосигуряващите се лицазаосигурените социални рискове имат личен характер, което означава, чеимуществените права и задълженияпо тях не могат да се прехвърлят на трети лица исе прекратяват със смъртта налицето.Затова както правата, така и задълженията на самоосигуряващото се лице са погасенисъс факта на смъртта му, поради което не преминаватчрез универсалното правоприемство в патримониума на наследниците и не се подава справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. По см. на чл. 5, ал. 1 от КСО , правоприемника напредприятието на починалия ще поеме само евентуалнитезадължения на праводателя като осигурител по отношение на наетив предприятието лица.
Втози смисълфизическото лице – правоприемникна предприятието при определяне на окончателния размер на осигурителниядоход за 2008г. следвада посочи доходаза периода, през който той е упражнявал дейност като търговец.

Оценете статията

Вашият коментар