ЗДДС, чл.115, aл. 3,ЗДДС, чл.78, aл. 1

C:_txt423-29-102_16_OZ_5_03.txt

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на данъчен кредит от регистрирано по ЗДДС лице за лек автомобил и третиране на разходите за експлоатация по ЗКПО

Изх. № 24-33-219Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: право на данъчен кредит от регистрирано по ЗДДС лице за лек автомобил и третиране на разходите за експлоатация

ЗДДС, чл.96,ЗДДС, чл.39, т. 1

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …../ 25.10.2012г. в Дирекция « »-Пловдив е изложена следната фактическа обстановка:ДКЦ «..» ООД има регистрирани

Прилагане на по чл. 49 от ЗМДТ.

Относно: Прилагане на по чл. 49 от ЗМДТ. В Дирекция „ОДОП” – … постъпи писмено запитване с вх. № ../05.03.2013 г. по електронен път и

задължението за водене на счетоводната отчетност съгласно чл.121, ал.1 от ППЗДДС и чл.123, ал.1 от ЗДДС предвид съотносимата нормативна уредба изразявам следното становище:

5Изх. №94-00-94 / 02.06.2010 г.Чл.121, ал.1 от ППЗДДСЧл.123, ал.1 от ЗДДС Относно задължението на земеделски производител-физическо лице да водисчетоводство. Във връзка с поставения въпрос относно

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 14,ЗЗО, параграф 19д

1_166/16.05.2008г.ЗЗО ,чл.40, ал.1, т.14/отм/от ЗЗОЗЗО, § 19д от ПЗР на ЗЗОВъв връзка с запитване, заведено с вх. № …………..г. вДирекция „Обжалване и управление на изпълнението”