ЗДДС, чл.117,ЗДДС, чл.84

5 53-00-117/24.03 2011г.
ДДС, чл. 84
чл.117
В подаденото запитване, постъпило в Дирекция ОУИ е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството извършва основна дейност – ресторантьорство. Регистрирано е по ЗДДС. Имате намерение да закупите лек автомобил от лице, регистрирано за целите на ДДС в Италия. Броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Автомобилът не е ново превозно средство и юр. лице от Италия не е ползвало данъчен кредит при придобиването на автомобила, защото е закупен от физическо лице.
Поставените въпроси са:
1.Освободено ли е от облагане с ДДС вътрешното придобиване на лекия
автомобил, при доставката му на територията на страната?
2.Какви документи следва да се издават и как следва да се отразят в дневниците
за покупки и продажби, при закупуването на автомобилът?
3. Как трябва да се осчетоводи, ако на фактурата е записано, че сделката е освободена от ДДС съгласно чл.41 от Закон 633/72.
4.Трябва ли българското дружество да издаде протокол по чл.117 от ЗДДС и ако
трябва, къде да бъде включен- в дневниците на продажбите и покупките или само в покупките? Нужно ли е да се плати ДДС по тази доставка?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към запитването нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Вътреобщностните придобивания съгласно чл.66 от ЗДДС са облагаеми със ставка 20 %. Съгласно чл.65, ал.1 от ЗДДС освободени вътреобщностни придобивания на стоки са тези с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка на територията на страната е посочена в глава четвърта от закона.
По смисъла на чл.50, т.2отЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70 от ЗДДС.Видно от посочената разпоредба на чл.50 от Закона за данък върху добавената стойност освободена от облагане с ДДС ще е доставката на стока,за която доставчикът е начислил ДДС по реда на чл.86 от закона в т.ч. е посочил данъка на отделен ред в издадения данъчен документ, но за този данък получателят по доставката не е упражнил право на данъчен кредит, поради посочените в чл.70 от ЗДДС ограничения.
От предоставената в запитването информация не става ясно дали е налице начислен данък при покупката на лекия автомобил, за която да не възниква право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното, считаме, че в описания в запитването случай ще се осъществи вътреобщностно придобиване на лек автомобил, за което на основание чл.84 от ЗДДС данъкът ще е изискуем от придобиващия. В този случай за получателя по доставката, регистрирано по ЗДДС лице възниква задължение за издаване на протокол по реда на чл.117 от ЗДДС.Протоколът се включва в дневника за продажби за периода, през който е издаден.

Вх.№ 5300117 от 24.03.2011 Отг. ОУИ София  |  53-00-117_ 11_ OZ_ 5_ 03