ЗДДС, чл.118,НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.3,НАРЕДБА Н-18, чл.29

Изх. № 26-Е-36
Дата: 26.05.2008 год.
ЗДДС, чл. 118;
Наредба № Н-18, чл. 3;
Наредба № Н-18, чл. 25, ал. 1.
В писменото си запитване, заведено по описа нана НАП с вх. № 26-Е-36/07.04.2008 год. Вие заявявате, че дружеството Ви ще предостави възможност на касите Ви да бъде извършена услуга „пощенски парични преводи” от името и за сметка на „…………….” АД. Дружеството „………………” АД притежава лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ за извършване на услугата „пощенски парични преводи”. „……………” АД ще Ви предостави своя знак за иденти-
фикация на пощенски оператор като доказателство за заплащане на цената на пощенски-
те услуги. В тази връзка въпросът Ви е: „Следва ли „…………………”ЕООД да отчита на ЕКАФП събраните средства от клиентите на „……..” АД при предоставяне на услуга „пощенски парични преводи” от името и за сметка на „………….” АД?”.
При така изложената фактическа обстановка на основание чл. 10, ал.1 т. 10 от За-
кона за националната агенция за приходите, давам следните разяснения:
Дефиниция на понятието „пощенски парични преводи /записи и чекове/” по сми-
съла на Закона за пощенските услуги /ЗПУ/ е дадена в § 1 т.9 от Допълнителните разпоредби на този закон. Това са пощенски услуги за изпращане чрез пощенските служби на оператор на универсална пощенска услуга на суми от подателя или трансфер на суми от авоар на една текуща сметка в друга.
Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегист-
риранопо този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фис-
кално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
В чл. 118, ал. 2 е дадено легално определение на понятието „фискална касова бележка”, съгласно която „фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен доку-
мент, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плащав брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки е определен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на про-
дажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ бр. 106/2006 г., изм. бр. 7/2007 г. и бр. 79/2007 г.).
Съгласно чл. 25 от Наредба № Н-18/2006 г. независимо от документирането с първичен счетоводен документ всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършва-
ните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на
фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път.
Следователно в съответствие с разпоредбата на чл. 118 от ЗДДС в случаите на предоставяне на услуга „пощенски парични преводи”, по които се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства издаването на фискална касова бележка е задължително.
В чл. 29 от Наредба № Н-18/2006 г. е определен реда за документиране на доставките/продажбите на стоки и услуги в случаите когато задълженото лице извършва
дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.7, aл. 7,КСО, чл.7, aл. 8

5_20-00-173/31.05.2012г.КСО, чл.7, ал.7 и ал. 8;Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Холандско дружество с клон в Република Чехиянаема по трудово правоотношение български гражданин с

ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.2,ЗДДС, чл.12

Изх. № М-70-00-15/12.12.2013 г. чл. 2, чл. 12, чл. 21, ал. 2,от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” .., е постъпило Ваше писмено запитване, прието

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по предоставяне на облекла на водещи на телевизионно предаване

.№ 24-31-75 Дата: 18.10.2011 год. ЗДДС, чл. 130Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по предоставяне на

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Закупен е недвижим имот /магазин/ от физическо лице през 2004 г. за сумата от 48