ЗДДС, чл.128,ЗДДС, чл.163а

Изх. № 53-02-31
17.06. 2013 г.
чл. 163а от ЗДДС във вр. §1, т. 47 и т. 48 от ДР на ЗДДС
чл.128 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Е” ЕАД е дружество с основен предмет третиране, сепариране и други дейност по обработка и управление на неопасни отпадъци.
ДЗЗД „Обединение Е” е създадено от „Е” ЕАД (99%) и „Е” АД (1%) със Споразумение за обединение с цел участие в обявена обществена поръчка от Столична община с предмет: „Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци включващи сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на Столична община.
Съгласно сключен договор от „Е” ЕАДсъс Столична община с период на действие от м. септември2008 г. до м. август 2011 г., е договорено дружеството, да предоставя услуги по предварително третиране на твърди смесенинеопасни битови отпадъци, включващи сепариране, транспортиране и оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) на отпадъците преди тяхното депониране. Цената за услугите по договора е разделена на три основни компонента:
1. Цена на тон сепариран отпадък (сепариране на отпадък);
2. Цена за оползотворяване чрез изгаряне (термично оползотворяване);
3. Цена за транспортиране на отпадъка за термично оползотворяване.
Услугата по термично оползотворяване се извършва от дружество подизпълнител, чиито инсталации са разположени в с. …., обл. …..
За извършените услуги (оползотворяване чрез изгаряне) през целия срок на договора дружеството подизпълнител е издавало фактури на „Е” ЕАД с начислен ДДС.
След спечелен конкурс на нова обществена поръчка от 16.09.2011 г. влизат в действие два нови договора между Столична община и ДЗЗД „Обединение Е”.
Според тези договори цената която заплаща Столична община е разделена на три основни компонента:
1.Цена за изпълнение на услугите по сепариране;
2. Цена за дейностите по оползотворяване, с включени разходи за транспорт в нея (за предаден за оползотворяване отпадък);
3. Цена за реализиране на отделената инертна/подситова фракция (предадена фракция).
Третирането на отпадъците се извършва от основния изпълнител „Е” ЕАД, което включва: сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане. За извършване на тези дейности не се определя отделна цена за транспортиране на отпадъците, като тези разходи са включени в общата цена за извършване на посочените по горе дейности.
За извършване на дейностите по термично оползотворяване чрез изгаряне (код R 1) на горими отпадъци ДЗЗД„Обединение Е” има сключен договор с подизпълнител, които за услугите по термично оползотворяване чрез изгаряне издава фактури с начислен ДДС.
На 04.02.2013 г. подизпълнителят уведомява „Е” ЕАД и ДЗЗД „Обединение Е”, че ще анулира издадените към тях фактури за целия период, като погрешно съставени. Дружеството-подизпълнител се позовава на становище от писмено запитване Изх. № 225/21.01.2013 г. (приложено към преписката) на дирекция ОДОП ….., според което за дейностите по оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне е приложим режима на т.нар. „обратно начисляване”, съгласно чл. 163а отЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли „Е” ЕАД да приложи схемата на „обратно начисляване” за издадените на Столична община фактури за извършените по първия договордоставки на услуги за термично оползотворяване и доставки на услуги по транспортиране на отпадъка? В случай, че отговора е положителен какви действия, следва да се предприемат за издадените с начислен данък фактури за услугата термично оползотворяване?
2. Следва ли ДЗЗД „Обединение Е” да приложи схемата на „обратно начисляване” за издадените на Столична община фактури за извършените по втория договордоставки на услуги за термично оползотворяване с включен транспорт? В случай, че отговора е положителен какви действия, следва да се предприемат за издадените с начислен данък фактури за услугата термично оползотворяване с включен транспорт?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
В глава Деветнадесета “a“ от ЗДДС е въведена схемата на т.нар. “обратно начисляване“ на ДДС при доставка на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), посочени в Приложение № 2 към същия закон, както и при доставка на услуги по техния добив, обработка и преработка.
Съгласно чл. 163а от ЗДДС данъкът за доставките на услуги посочени в т. 5 на Приложение № 2 на закона е изискуем от получателя регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Услугите по т. 5 на Приложение № 2 към глава деветнадесета “а“ от ЗДДС са: услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци (битови, производствени, строителни и опасни по смисъла на ЗУО).
Съгласно §1, т. 47 от ДР на ЗДДС “Обработка на отпадъци“ е всяка дейност по събиране, съхранение, сортиране и механична обработка на отпадъци без изменение на химическия им състав.
Съгласно на §1, т. 48 от ДР на ЗДДС „Преработка на отпадъци” е всяка дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровина за крайни продукти или в крайни продукти.
В Закона за управление на отпадъците, действащ до 13.07.2012 г., има дефиниция за преработване на отпадъци, която напълно съвпада с тази в ЗДДС. Законът за управление на отпадъците, влязъл в сила от 13.07.2012 г., не съдържа дефиниция на термина преработка, (преработване). От друга страна и старият, и новият ЗУО определят, че използването на отпадъците предимно като гориво (код R1) или по друг начин за получаване на енергия, представлява оползотворяване на отпадъци.
В приложеното писмо Изх. № …/21.01.2013 г. на дирекция ОДОП …. е посочено, че дружеството подизпълнител придейността по термично оползотворяване чрез изгаряне използва битовите отпадъци за гориво в производството си, т. е. в резултат на операцията по оползотворяването им се получава суровина за краен продукт – гориво за производство, което я определя като дейност по преработка на отпадъци, съгласно § 1, т. 48 от ДРна ЗДДС и услугата по тази преработка попада сред изброените в Приложение № 2 към ЗДДС доставки на услуги, за които е приложим механизмът на “обратно начисляване“, регламентиран с глава деветнадесета “а“ от закона.
Предвид изложеното до тук, за услугата от подизпълнителя по термично оползотворяване на горимите отпадъци чрез изгаряне е приложима разпоредбата на чл. 163а от ЗДДС.
На основание чл.163а от ЗДДС данъкът за доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 на закона е изискуем от получателярегистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
В конкретния случай за „Е” ЕАД като доставчик по първия договор със Столична община на основание чл. 163в от ЗДДС, следва да документира доставките на услуги по термично оползотворяване с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък да посочи чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл.116, ал. 1 от ЗДДС поправки и добавки в данъчните документи не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
На основание чл. 116, ал. 3 от ЗДДС зa погрешно съставени документи се смятат издадени фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
Когато погрешно съставени документи или поправени документи са oтразени в отчетни регистри (на доставчика или на получателя), за анулирането се съставя протоколпо чл. 116, ал. 4 от ЗДДС за всяка от cтраните.
В конкретния случай, доколкото услугата термично оползотворяване попада в обхвата на чл. 163а във връзка с приложение № 2 към глава XIXот ЗДДС, то „Е” ЕАД, следва да анулира фактурите с начислен данък като погрешно съставени документи и да издаде нови фактури, в които като основание за неначисляване, следва да посочи чл. 163а ,ал. 2 от ЗДДС.
Предвид изложеното в запитването възнаграждението на „Е” ЕАД е договорено по отделни компоненти и в този случай разпоредбата на член 128 от ЗДДС няма да е приложима за доставката на услуга по транспортиране на отпадъка за термично оползотворяване, доколкото за същата е определена самостоятелна цена.
В конкретния случай за „Е” ЕАД доставката на услуга по транспортиране на отпадъка непопада в обхвата на чл. 163авъв връзка с приложение№ 2към глава XIXот ЗДДС. В тази връзка, начисляването на ДДС за доставката и нейното документиране следва да се извършва в съответствие с общия ред на данъчния закон от доставчика по доставката, на основание чл.82, ал. 1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.128 от ЗДДС, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. Характерът на основната доставка определя приложимия режим по ЗДДС за съпътстващата такава.
В този смисъл е Решение по дело С-349/96 (Card Protection Plan ) на Съда на Европейската общност (СЕО), понастоящем Съда на Европейския съюз (СЕС), според което съпътстващата доставка споделя данъчното третиране на основната. Освен това съда допълва, че една доставка трябва да се разглежда като съпътстваща основната доставка, когато за клиентите не представлява цел сама по себе си, а начин да се възползват при най-добри условия от основната услуга на доставчика. При определени обстоятелства няколко формално самостоятелни доставки, които могат да бъдат извършени поотделно и по този начин могат да бъдат обложени или освободени поотделно, трябва да се считат за една-единствена сделка, когато не са независими (Решение по дело Part Service C-425/06 и Решение по дело RLRE Tellmer Property, C-572/07).
Съгласно изложеното в запитването, възнаграждението на ДЗЗД „Обединение Е”, доставчик по втория договор със Столична община, се формира на база извършените дейности по оползотворяване на отпадъци, с включени разходи за транспорт в нея.
Предвид гореизложеното се налага изводът, че дейността по транспорт на отпадъците е неразделна част от дейността по оползотворяване на същите и не представлява отделна доставка, нито има самостоятелно определена цена.
В конкретния случай транспортирането на отпадъците не представлява отделна доставка, със самостоятелно значение за получателя на услугата Столична община. В този случай за целите на данъчното третиране по ЗДДС следва да се приеме, че е налице една доставка на услуга с предметоползотворяване с включен транспорт.
Доколкото услугата термично оползотворяване попада в обхвата на член 163а във връзка с приложение № 2 към глава XIXот ЗДДС, то ДЗЗД „Е”, следва да анулира фактурите с начислен ДДС като погрешно съставени документи и да издаде нови фактури, в които като основание за неначисляване, следва да посочи чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *