ЗДДС, чл.131

2_1011-1/07.07.2011г.
ЗДДС, чл.131
В Дирекция ОУИ… е постъпило Ваше писмено запитване, заведено под вх. № …11г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Предстои публична продан на имот, собственостна ЕООД. По Ваши данни дружеството не извършва дейност и не може да бъде открито на адреса на управление. Същото се представлява и управлява от чужденец, който също не може да бъде открит. Посочили сте, че в Агенцията по вписванията не са представени ГФО за 2009г. и 2010г.При извършена от Вас справка в регистъра на регистрираните по ЗДДС лица сте установили, че дружеството е регистрирано по ЗДДС на 26.01.2007г. и макар че не извършва независима икономическа дейностне е с прекратена регистрация по ЗДДС.
Поставили сте следните въпроси:
1. При определяне цената на имота, предмет на публичната продан, представляващ урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на гр. Д следва ли и на какво основание да се начисли ДДС, предвид, че дружеството е икономически неактивно?
2. Възниква ли право на данъчен кредит за купувача на имота ако придобие имота с начислен данък и е регистрирано по ЗДДС лице?
На основание изложената от Вас фактическа обстановка изразявам следното становище:
В ЗДДС режимът на облагането на доставката на стоки или услуги при публичната продан е регламентиран в Глава четиринадесета “Специфични случаи на доставки“. Облагането с данък върху добавената стойност при доставка на стоки или услуги при публична продан не е поставено в зависимост от осъществяването или не на независима икономическа дейност от лицето собственик на вещта. Този режим е приложим единствено в случаите, когато собственикът на вещта е регистрирано по закона лице. Освен това е необходимо да се има предвид, че на облагане с ДДС подлежат само продажбите на стоки или услуги, които биха били предмет на облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от същия закон в случаите на обикновена продажба, поради което, не се облагат с данък върху добавената стойност принудителни продажби на стоки, които са предмет на освободена доставка, каквато е например прехвърляне на собственост върху сгради, които не са нови, прехвърляне право на собственост върху земя и т.н.
В запитването посочвате, че собственикът на вещта е регистрирано по ЗДДС лице и предмет на публичната продан е урегулиран поземлен имот. При прехвърляне на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови е налице доставка, която е облагаема по силата на чл.45, ал.5, т.1 от закона.
Съгласно разпоредбата на чл.131, ал.1 от ЗДДС, когато собственикът на вещта е регистрирано по ЗДДС лице, съдебният изпълнител е длъжен в 5-дневен срок от получаване на пълната цена по продажбата, да извърши следните действия:
1. Да преведе дължимия данък по продажбата по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП, в която собственикът на вещта е регистриран по ЗДДС;
2. Да състави документ за продажбата, определен с чл.83 от ППЗДДС, в три
екземпляра -за публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор, за
собственика на вещта и за получателя (купувача);
3. Да предостави документа по т. 2 на собственика на вещта и получателя в срок три дни от издаването му;
4. Да подаде уведомление по образец (Приложение № 20 към ППЗДДС), до териториалната дирекция на НАП, където е регистриран собственикът на вещта.
При определяне на дължимия данък в случаите на облагаема доставка е необходимо да имате предвид разпоредбата начл. 131, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която се приема, че в продажната цена е включен данъкът, като той, заедно с продажната цена, се превежда /плаща от получателя /купувача/ на публичния изпълнител /съдебния изпълнител/ /заложния кредитор. Размерът на данъка се определя по формулата на чл.53, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
При продажба по реда на чл.131, ал.1 от ЗДДС за собственикът на вещта не възниква задължение за издаване на фактура, на основание чл.113, ал.8 от ЗДДС. Документът за неясе издава от съдебният изпълнител, който следва да предостави един екземпляр от него на собственика на вещта и получателя.
За получателят по доставката /купувач по публичната продан/ ще е налице право на приспадане на данъчен кредит, при спазване на общите изисквания за упражняване на това право, регламентирани в глава седма от закона. На основание чл.59 от ППЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни от регистрираното лице – купувачвъз основа на документа по чл.83, ал.1 от правилника, независимо от обстоятелството, че доставчикът не е издал фактура и не е начислил данъка.
Относно искането за предоставяне на информация за лице, упълномощено да подава СД по ЗДДС от името наЕООД, с БУЛСТАТ ….. Ви уведомяваме, че запитването е препратено по компетентност в ТД на НАП гр. .

Оценете статията

Вашият коментар