ЗДДС, чл.132

Изх. № 04-14-18
Дата: 26.02.2010 год.
ЗДДС, чл. 132.
Относно : прилагане на ЗДДС
По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 04-
14-18/ 09/ 26.01.2010 г., изразявам следното становище:
І. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:
Главна дирекция “Охрана“ е създадена през 2002 г. към Министерство на правосъдието. Съгласно чл. 391, ал. 2 от Закона за съдебната власт ( обн. ДВ. бр. 33 от 30
април 2009 г.) Главна дирекция “Охрана“ е юридическо лице със седалище София и е
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.
Министерство на правосъдието е регистрирано по ЗДДС лице.
II. Поставените въпроси по същество са свързани със следното :
Задължена ли е Главна дирекция “Охрана да се регистрира по ЗДДС?
III.Нормативна уредба:

Чл. 132 ЗДДС
IV.Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата
нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за
приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
Съгласно чл. 391, ал. 2 от Закона за съдебната власт ( обн. ДВ. бр.ЗЗ от 30 април
2009 г.) Главна дирекция “Охрана“ има статут на юридическо лице. Същевременно
предстои с изготвянето на разделителен баланс, Главна дирекция “Охрана“ да е
правоприемник на част от активите и пасивите на Министерство на правосъдието.
Предвид това, налице е случай, при който нерегистрирано по ЗДДС юридическо
лице е правоприемник на активите и пасивите на регистрирани по ЗДДС лица. В ЗДДС не
се съдържат изрични разпоредби, регламентиращи правоприемство на юридически лица,
които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), а са създадени и прекратени по
силата на специален закон, т.е. имат свое правно-организационно основание по силата на
ЗСВ. В случая е налице конкретния фактически състав – правоприемство, който не може
да бъде подведен под нормата на чл. 10 от ЗДДС, касаеща липса на доставка в случаи на
преобразуване на търговски дружества, прехвърляне на предприятие и извършване на
непарични вноски, т.е. състава не е изрично уреден в данъчния закон. За запълване на тази
празнота е необходимо да се прецени, дали признаците на конкретния факти състав са
същите, които са посочените в чл. 10 на ЗДДС. Считам, че са налице съществените
признаци на двата фактически състава, с което е спазена предполагаемата воля на
законодателя.
По отношение на новосъздадената Главна дирекция “Охрана“ ще са приложими
разпоредбите на чл. 10 от ЗДДС и чл. 132 от ЗДДС.
За датата за регистрация по смисъла на чл. 132 от ЗДДС и датата на вписване,
съгласно предложение второ на чл. 132, ал.2 от ЗДДС, следва да се приеме тази на влизане
в сила на новия ЗСВ. Задължението за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл. 132 е до 14 май 2009 г., въз основа на което от 01.05.09 г. тези данъчнозадължени лица подлежат на задължителна регистрация.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »