ЗДДС, чл.15

5_4-00-142/ 11.08.2008г.
ЗДДС, чл.15
В запитването е посочено, че дружеството, което представлявате възнамерява да закупи стока от българско търговско дружество, регистрирано за целите на ДДС в РБългария и Австрия ( наречено дружество „А”), което от своя страна ще закупи от друго българско дружество (наречено дружество „В”), но под австрийския си ДДС номер. Така закупената стока ще пътува директно от България към Германия. При така изложената фактическа обстановка са зададени следните въпроси:
1. Изпълнени ли са предпоставките на чл.15 от ЗДДС за наличие на тристранна операция по смисъла на ЗДДС и може ли българското дружество „А” да се квалифицира като посредник?
2. Възможно ли е чл.15, т.3 от ЗДДС да се тълкува разширително и обстоятелството, че дружеството „А” е установено и регистрирано по ДДС и в РБългария, да не е в негов ущърб и да не е пречка за признаване на предпоставките на чл.15 от ЗДДС?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, относимата към въпросите нормативна уредба и с оглед на това, че въпросите не се отнасят до правата и задълженията по ЗДДС на лицето, което представлявате изразяваме следното принципно становище:
Тристранни операции са дефинирани в чл.15 отЗДДС и съгласно даденото определение, в тристранните операции участват три регистрирани по ДДС лица от три различни държави членки, за които са налице едновременно следните условия:
1. регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
2. стоките се транспортират директно от А до В;
3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
От изложеното в запитването е видно, че дружеството, притежаващо качеството на посредник в описаната сделка има регистрация за целите на ДДС в държавата членка на прехвърлителя, с което не е изпълнено условието на чл.15, т.3 от ЗДДС.