ЗДДС, чл.173, aл. 1,ЗДДС, чл.66, aл. 1

Изх. №23-22-1085/22.06.2016 г.
ДДС, чл.173 ал.1
ДДС,чл.66 ал.1
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„..” ООД е изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) по договор с община П.. във връзка с проект, съвместно финансиран от общинатаиЕвропейската банка за възстановяване и развитие(EБВР).
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Правилно ли е начислен ДДС по фактура № …… г. върху 50% от стойността на договора, с оглед факта, че извършените от дружеството строително-монтажни услуги са по силата на сключен международен договор по реда на чл. 173 от ЗДДС, съвместно финансиран от EБВР и община П..?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифициранииобнародванипо съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка.
От изложената в писмото фактическа обстановка е видно, че дружеството е изпълнител по договор, сключен с община П… Проектът за „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в публични сгради (детски градини) на територията на община П..“ се финансира съвместно от общината и ЕБВР.
Предвид изложеното и на основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за частта от доставките на услуги по договора за извършването на строително монтажни работи на публични сгради, за която са отпуснати безвъзмездни средства от ЕБВР се прилага нулева ставка на данъка. В този смисъл частта от доставките на услуги по договора, която е платена със средства от общинския бюджет е облагаема със ставка на данъка 20%.
При определяне на данъчна основа, съответно дължим данък за частта на доставка на услуги по договора следва да се има предвид договореното съотношение на плащане, извършено със средства от общинския бюджет, съответно финансиране от ЕБВР, с оглед определяне на нулева ставка, съответно 20% ставка на данъка.
За доставка по договора, за която се прилагат нулева ставка и ставка 20% на данъка, документирането е допустимо да се извърши с издаването на една фактура, в която на отделен ред са посочени съответните данъчни основи и ставки или с издаването на две отделни фактури.
В конкретния случай, проекта се изпълнява при условията на съвместно финансиране от общината и ЕБВР, като 50% от стойността на доставката се заплаща със средства от общинския бюджет. В тази връзка, следва да се приеме, че строително монтажните работи, които са финансирани със средства от общинския бюджет подлежат на облагане съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗДДС със ставка 20 на сто.
С оглед посоченото по-горе, следва да се приеме, че в конкретния случай описаните в запитването фактури са правилно издадени.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. № М-26-Е-246; Дата: 01.02.2019 год.; ЗКПО, чл. 10 ; OТНОСНО: счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разхо

Изх. № М-26-Е-246Дата: 01.02.2019 год. ЗКПО, чл. 10 OТНОСНО: счетоводно отчитане и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи

прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства при повреда на фискалното устройство/ФУ/ по техни

29/05.03.2009 г.Наредба № Н-18/2006 г.- чл.25; чл.26, ал.1, т.9; чл.36, ал.2; чл.41, ал.1; чл.50,ал.6; Приложения № 1 и 2 ЗДДС- чл.118Относно: прилагане разпоредбите наНаредба №

третиране по ЗДДС на доставка на стока

ОТНОСНО: третиране по ЗДДС на доставка на стокаВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-179#2/ 01.11.2017 г. Изложена

право на данъчен кредит за къща

ОТНОСНО: право на данъчен кредит за къщаВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-127/ 15.08.2017г.Изложена е следната фактическа обстановка: Упражнявате

Осигуряване на съдружници и управители в търговски дружества, извършващи трудова дейност на различни основания и данъчно третиране на разходи за възнаграждения и осигурителни вноски

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС. В Дирекция „ОДОП“ – Пловдивпостъпи писмено запитване с вх. № ………/09.06.2014 г.,относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа