ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.26, aл. 3,ЗДДС, чл.27

5 20-00-42/ 02.03.2010 Г.
ЗДДС, ЧЛ.26, АЛ.2 И 3
ЗДДС, ЧЛ.27
В подаденотописмо, постъпило в Дирекция ОУИ e изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Предстои да закупи нова сграда на стойност 10 евро, без ДДС. Продавачът ще начисли ДДС върху 15 евро, която сума, представлява цената, на която е придобита сградата. Съответно продавачът иска възстановяване на пълният размер на ДДС от купувача и твърди, че щеиздаде на дружеството фактура с данъчна основа 10 евро и ДДС в размер на 3 евро, т.е общата стойност за плащане към продавача ще бъде 13  евро. При посочените обстоятелства, е поставен следния въпрос: Има ли право на приспадане на пълния размер на данъчен кредит, т.е. 3 евро, взимайки предвид становището на продавача, че данъчната основа на продавания от него имот се формира на основание чл.27, ал.1, т.3 от ЗДДС?
Предвидизложената фактическа обстановка, изразяваме следнотопринципно становище:
Съгласно разпоредбите на чл. 26 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена. Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Така определената данъчната основа се увеличава с допълнителни елементи, изброени в чл.26, ал.3 от закона.(В данъчната основа, съгласно чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС се включват ивсички други данъци и такси, дължими за доставката;както и по ал.3, т.2 съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя.)
В същото време, в чл.27, ал.1 на ЗДДС са изброени няколко специфични случая при определяне на данъчната основа, като т.3 визира нови сгради или части от тях. По смисъла на параграф 1, т.5 от ДР на ЗДДС,“нови сгради“ са сградите:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“, или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
По силата на чл.27, ал.1, т.3 от закона, данъчната основа на тези доставки не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването или от себестойността на същите. В случай, че доставката е между свързани лица, чл. 27, ал. 3 от ЗДДС следва да се прилага във връзка с ал. 1.
Предвид гореизложеното, при доставка на нова сграда по смисъла на ЗДДС, независимо от договорената по-ниска продажна цена, за целите на ЗДДС, данъчната основа не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването. В този смисъл, дължимия данък се определя върху данъчна основа, която не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването.
Съгласно чл.114, ал.1 от ЗДДС, фактурата задължително съдържа:
1. наименование на документа;
2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално;
3. дата на издаване;
4. име и адрес на доставчика;
5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице;
6. (изм. – ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
7. име и адрес на получателя по доставката;
8. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС – когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят;
9. количеството и вида на стоката, вида на услугата;
10. датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането;
11. единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;
12. ставката на данъка, а когато ставката е нулева – основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък;
13. размера на данъка;
14. сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка;
15. обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство – при вътреобщностна доставка на нови превозни средства.
Предвид цитираната разпоредба на чл.114, ал.1 от ЗДДС фактурата следва да съдържа всички задължителни реквизити посочени в ал.1.
На основание чл.114, ал.1, т.11, 12, 13 и т.14 от ЗДДС : данъчната основа на доставката се отразява на отделен ред; когато сумата за плащане се различава от данъчната основа, то тя се посочва на отделен ред във фактурата; размера на начисления данъксъщо се отразява на отделен ред.
Относно правото на приспадане на данъчен кредит следва да са изпълнени всички необходими предпоставки за наличието на право на приспадане на данъчен кредит, предвидени вЗДДС.

Вх.№ 200042 от 02.03.2010 Отг. ОУИ София  |  20-00-42_10_ OZ_ 5_ 03

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »