ЗДДС, чл.45, aл. 1

2_ 379/02.03.2012 г.
чл. 45, ал.1 от ЗДДС
С Решение №32, т.2 от 11.01.2012 г. –––––– общински съвет като запазва за Община ––––– част от идеалните части от правото на строеж върху определен поземлен имот, дава съгласие да се учреди възмездно право на строеж върху 88,67 % от поземления имот, целият с площ 217, 862 дка по КВС на землището на с.––––, Община ––––, с начин на трайно ползване – сметище /регионално депо за отпадъци на регион Добрич/, а именно върху 193178/217862 идеални части от него на общините –––––––––––––––––––––––––––––––
Посочвате, че Община ========== има регистрация по ЗДДС и поставяте следните въпроси:
1.Във връзка с предстоящо заплащане на съответните идеални части от отстъпеното право на строеж от страна на посочените по-горе общини, следва ли Община ========== да начисли ДДС върху стойността на учреденото възмездно право на строеж на общините?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка и проведените телефонни разговори, от които става ясно, че до момента все още не е учредено право на строеж, а е взето само решение за учредяването му, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следнотостановище:
Съгласно чл. 45, ал.1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда.
Считано от 01.01.2012 г. учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смята за освободена доставка по ал.1 до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж.
В ал.5 на чл.45 от ЗДДС е посочено, че алинея 1 не се прилага по отношение напрехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем на оборудване, машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността и.
Следва да имате предвид, че при учредяване на право на строеж по чл.45, ал.1 от ЗДДС, предвид разпоредбата на ал.7 към същия член можете да избере доставката да бъде облагаема.
В случай, че заплащането на съответните идеални части от отстъпеното право на строеж е авансово, преди да е възникнало данъчно събитие по чл.25, ал.2 от ЗДДС, на основание ал.7 от същия член, при определяне на доставката като облагаема, данъкът става изискуем при получаване на плащането, като се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »