ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 5,ЗДДС, чл.70, aл. 2,ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 4

20-00-1862/14.01.2010 г.
ЗДДС, чл.70, ал.1, т.4 и 5
чл.70, ал.2
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Съгласно разпоредбата на чл.70, ал.1, т.4 и 5 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74 от закона, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства.
В чл.70,ал.2, т.1 от ЗДДС е посочено, че алинея 1, т.4 и 5 не се прилагат, когато превозните средства по ал.1, т.4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.
Дефиниция на понятието „лек автомобил” е дадено в текста на параграф 1,т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС – „Лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил лекотоварен автомобил,който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице”.
В конкретния случай, дружеството използва лек автомобил, с 4+1 места за превоз до обслужваните обекти, за пренасяне на оборудване и с представителна цел. В тази връзка, ако дружеството няма да използва автомобила за някоя от дейностите, посочени в чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС, то няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит за този автомобил.’