здравно осигуряване на физическо лице пенсионер, регистриран като на земеделски производител, изразяваме следното становище :

1_45/11.03.2010г.,
ЗЗО, чл. 40ал.1, т.2
Във връзка с Ваше запитване с вх.№ ………..2010г., постъпило в
Дирекция „ОУИ” – гр…………, относно здравно осигуряване на физическо лице пенсионер, регистриран като на земеделски производител, изразяваме следното становище :
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лицее пенсионер от 1997г.Същото е регистриранокато земеделски производител от 2006г. От 2006г до настоящия момент е внасяло авансово здравноосигурителни вноски като регистриран земеделски производител.
Съгласно чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, които упражняват трудова дейност като регистрирани земеделски производители, не подлежат на задължително осигуряване при условие, че им е отпусната пенсия . За същите осигуряванетоза инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица е уредено като право, което може да бъде упражнено по тяхно желание.
Пенсионерите са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет върху размера на получаваната пенсия (чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/). Въпреки това, когато са регистрирани земеделски производители те попадат в обхвата на 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО и дължат здравно осигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от същия закон. Вноските се определят и внасят авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО), игодишно върху доходите от дейността и доходите по т.3, съгласно справкатакъм годишната данъчна декларация по реда на чл.6,ал.8 от КСО.
Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО).
Ежемесечните авансови здравноосигурителни вноски в този случай се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
На основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона, вноските се правят върху осигурителните доходи, определени с КСО. Съгласно чл. 6, ал. 7, т. 2 от Кодекса месечният осигурителен доход за регистрираните земеделски производители е определен между петдесет на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, съгласно ЗБДОО за съответната година. В чл. 6, ал. 7, т. З от КСО е предвиден преференциален размер на месечния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители, които упражняват само земеделска дейност – между 25 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година.
Минималният месечен размер на осигурителния доход, върху който се дължат авансови вноски за регистрираните земеделски производители които упражняват само земеделска дейност е както следва : 2006г – 55лв , 2007г. – 55лв, 2008г. – 60лв и 2009г. – 65лв. От 01.01.2010г. минималния месечен размер на осигурителния доход върху който се дължат авансови вноски за регистрираните земеделски производители е 240лв.
Съгласно разпоредбата чл.2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна касаеопределена здравноосигурителна вносказа 2006г, 2007г. и2008гв размер6 на сто, а от 2008г. в размер8 на сто.
В хипотезата при която пенсионер, физическо лице е вписан в Регистъра на земеделските производителии упражнява дейност в това си качество, здравното осигуряване се провежда по гореописания ред, предвиден в ЗЗО.
Следователно във Вашия случай за периодите, през коитоизвършвате дейност като регистриран земеделски производител независимо честе пенсионер следва да се осигурявате по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО и да внасяте здравноосигурителни вноски.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »