Здравноосигурителен статус на лице, което е представило документ, удостоверяващ принадлежността му към осигурителната система на друга държава-членка за определен период от месеца.

Изх. №М-24-31-26
Дата:20.04.2012 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 1;
ЗЗО, чл. 33, ал. 2;
ЗЗО, чл. 109.
Относно: Здравноосигурителен статус на лице, което е представило документ, удостоверяващ принадлежността му към осигурителната система на друга държава-членка за определен период от месеца.
Във връзка със заведено вна Националната агенция по приходите /ЦУ на НАП/ писмо с вх. № …………………, препратено ни по компетентност от дирекция ……………. и въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка, отговаряме следното:
Изложената фактическа обстановка е следната :
Лице работи периодично в Република Чехия и представя в НАП формуляр Е104, който удостоверява принадлежността му към осигурителната система на Република Чехия само за определен период от месеца.
Въпросът, който се поставя е относно здравноосигурителния статус на лицето за периодите, за които е представилодокумент, удостоверяващ принадлежността му към осигурителната система на друга държава-членка за определен период от месеца.
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), изразяваме следното становище:
На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. От 1 януари 2007 г. Република България се присъедини към Европейския съюз и от тази дата се прилагат регламенти в областта на координацията на системите за социална сигурност. В тази връзка, съгласно алинея 2 на чл. 33 от закона, в сила от 01.01.2007 г., не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка.
В Допълнителните разпоредби на ЗЗО е дадена дефиниция на понятието “Правила за координация на системите за социална сигурност“, съгласно която това са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към лицата, които се движат в рамките на Общността – наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които не са задължително здравноосигурени на друго основание, с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят.
От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите–членки на Европейския съюз (ЕС) – Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета).
Общите правила за определяне на приложимото законодателство спрямо лицата, за които се прилага Регламент (ЕО) № 883/2004 са регламентирани в Дял втори на същия.
За да удостоверят факта, че попадат в кръга на лица по чл. 33, ал. 2 от ЗЗО пред Националната агенция за приходите лицата могат да представят формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка.
За периодите, за които не са представени такива документи липсва основание лицето да бъде освободено от задължително осигуряване в НЗОК по силата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО. Това се отнася и за периоди от месеца, необхванати от представен документ в случай, че лицето представи документ, удостоверяващ периоди, които не покриват пълен месец.
По отношение на осигурителните периоди, за които не е представен документ, удостоверяващ принадлежността на дадено лице към социално осигурителната система на друга държава-членка, то на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО същото попада в кръга на задължително осигурените лица в НЗОК.
Съгласно разпоредбата на чл. 109 от Закона за здравното осигуряване здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да се осигуряват за своя сметка са обвързани с внасянето на дължими месечни осигурителни вноски. Справката от информационната система на НАП отразява състоянието на здравноосигурителния статус на лицата именно с оглед определяне на здравноосигурителните им права /във връзка с прилагането на чл. 109 от ЗЗО/.
В конкретния случай, за определени месеци са налице данни, че за част от тези месеци за Вас се прилага законодателството в сферата на социалната сигурност на друга държава-членка. За останалата част от месеците няма данни, че сте здравноосигурен, както съгласно българското законодателство, така и съгласно законодателството на друга държава-членка. Следователно за тези месеци е налице частично здравноосигурително покритие. В случая е налице дължимата месечна здравноосигурителна вноска, която ще е в размер, изчислен пропорционално за дните, за които няма данни, че за Вас се прилага законодателството на друга държава-членка, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност. След внасяне на дължимата здравноосигурителна вноска, в съответствие със законовите разпоредби, в справката за здравноосигурителния Ви статус тези месеци ще се визуализират като месеци, за които не се дължат здравноосигурителни вноски.
/КР. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар