ЗКПО, т. 2, параграф 1

Изх. № 26-Б-146
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-146/20.11.2007г., изразявам следното становище:
Определение на „място на стопанска дейност“ по смисъла на ЗКПО е дадено с разпоредбата на § 1, т.2 от ДР на същия закон, която препраща към § 1, т. 5 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Само при наличие на посочените в тази разпоредба обстоятелства ще се счита, че чуждестранното юридическо лице извършва стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.
В този смисъл само по себе си вписването в регистър БУЛСТАТ не е достатъчно, за да бъде прието, че чуждестранното юридическо извършва стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност, доколкото фактически не са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от ДР на ДОПК.
//

Оценете статията

Вашият коментар