ЗКПО, чл.10, aл. 1,ЗКПО, чл.26, т. 1,ЗКПО, чл.26, т. 2

2_895/13.06.2011 г.
ЗКПО чл.10, ал.1
ЗКПО чл.26, т.1
ЗКПО чл.26, т.2
В Дирекция ОУИ ……… е постъпило писмено запитване от „…………..”ООД, БУЛСТАТ …………………, в което е поставен въпроса трябва ли да се пишат пътни листи, тъй като разходът за гориво на лекотоварен автомобил – пикап се изписва директно на разход по с-ка 601; лекотоварният автомобил се използва за стопанската дейност на фирмата за зареждане на автомати за търговия с топли напитки и пакетирани стоки.
При така изложената фактическа обстановка предвид действащата за 2011г. нормативна уредба изразяваме следното принципно становище, като приемаме, че дружеството прилага националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия:
Според чл.10, ал.1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно стопанската операция.
Съгласно чл.4, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗСч./ предприятията осъществяват счетоводството си на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.
Документирането и отчитането на разходите за гориво следва да се извършва при стриктно спазване на приложимия Счетоводен стандарт /СС/ 2 „Отчитане на стоково-материалните запаси”. Наличието на първичен счетоводен документ е задължително условие за счетоводно отчитане на покупката на горивата, които представляват материален запас по смисъла на СС 2. За да бъдат отписани материалните запаси, т.е. изписани като разход, е необходимо доказателство за фактическото им изразходване. Изчисляването на разхода следва да се извърши на база на съставен документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.2 от ЗСч. /например пътен лист/, който дава подробна информация за пропътуваните километри, маршрут, и според разходните норми на автомобила.
Според чл.10, ал.1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно стопанската операция.
Ако дружеството не може да докаже, че разходите за гориво са свързани с дейността му или ако същите не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО, същите няма да бъдат признати за данъчни цели на основание чл.26, т.1, съответно, чл.26, т.2 от ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар