ЗКПО, чл.194, aл. 1,ЗКПО, чл.202, aл. 1,ЗКПО, чл.197,ЗКПО, т. 4, параграф 1,ЗКПО, чл.194, aл. 2

20-00-37/09.02.2010 г.
ЗКПО, §1, т.4
чл.194, ал.1 и 2
чл.197
чл.202, ал.1
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Дефиниция на понятието „Дивидент” е дадена в §1, т.4 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, съгласно което „дивидент” е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:
а) доходи от акции;
б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалба.
Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата”.
В разпоредбата на чл.194, ал.1 от ЗКПО е регламентирано, че с данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.
Ал.2 от същата разпоредбарегламентира, че данъкът по ал.1 е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове. Данъчната основа за определяне на данъка е регламентирана в чл.197 от ЗКПО, съгласно който данъчната основа е брутният размер на разпределените дивиденти, а данъчната ставка е 5 на сто, съгласно чл.200 от закона.
При разпределянето на дивиденти за сметка на неразпределена печалба от минали години, следва да бъде приложена данъчната ставка към датата, на която е взето решението за изплащане на дивиденти.
Що се касае до внасянето на данъка, следва да се има в предвидчл.202, ал.1 от ЗКПО, съгласно който платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл.194, са длъжни да внесат дължимите данъци, както следва:
1. в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове – в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;
2. в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове – за всички останали случаи.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »