ЗКПО, чл.2, aл. 1

1381/12.11.2013
ЗКПО, чл.2, ал.1
Закона за наследството, чл.60
Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция ОДОП гр… с вх.№…/……2013 г., в което сте описали следната фактическа обстановка:
През м. януари 2013 г. е починал вашият баща, …….., управител и собственик на фирма, ……………., ЕИК ………….. Установили сте, че фирмата има задължения към НАП в размер на ………. лв..
Поставяте въпросите:
Следва ли да се платят тези задължения от наследниците, при положение, че сте заявили изричното си желание да се закрие фирмата и не желаете да участвате по никакъв начин в управлението й.
С оглед изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище съобразно действащото законодателство.
Всички търговски дружества според чл.63, ал.3 от Търговския закон са признати за юридически лица,при учредяването на които възниква нов субект на правото, различен от участниците в него. Дружеството придобива възможността да придобива права и задължения от свое име, да носи отговорност със собственото си имущество, различно от имуществото на съдружниците и акционерите.
Дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността/чл.157, ал.1 от Търговския закон/ТЗ//.
След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация по правилата на Глава седемнадесета „Ликвидация” от Търговския закон. В това производство ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сметки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите, като нови сделки се сключват само ако това се налага от ликвидацията. Когато остане имущество след удовлетворяване на кредиторите, същото се разпределя между съдружниците, а при смърт на едноличния собственик на капитала се разпределя между наследниците.
Съгласно чл.60 от Закона за наследството/ЗН/, наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследниците, които са приели наследството по опис, отговарят само до размера на полученото наследство. Недееспособните, каквито са малолетните наследници на починалото лице приемат наследството само по опис /чл.61 от ЗН/.
Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго/чл.30 от ЗМДТ/.
Задължението за данъци е публичноправно задължение. Наследниците, в качеството си на универсални правоприемници, следва да заплатятпубличните задължения на наследодателя в случаите, в които същите са придобити в качеството муна физическо лице, физическо лице- едноличен търговец, както и за задължения на персонални дружества, в които съдружникът е бил неограничено отговорен.
Горното кореспондира и с разпоредбата на чл.14 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, съгласно която задължени лица са физическите и юридическите лица, които:
-са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски
-са задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни вноски
– отговарят за задължението на посочените лица
В данъчно осигурителната сметка на дружеството са отразени задълженията му за корпоративен данък по годишна данъчна декларация и за осигурителнивноски в качеството му на осигурител. Съгласно чл.2, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/местните юридически лица са данъчно задължени лицаза данъците посочени в чл.5 от същия закон.
Предвид гореизложеното задълженията на наследодателя-физическо лице, следва да се отграничат от задълженията на дружеството, което е самостоятелно данъчно задължено лице и от отговорността, която съдружникът би носил до размера на дела си за задълженията на дружеството. В случай, че наследниците не поискат да продължат дейността на дружеството същите имат право на ликвидационендял.
   При прекратяване с ликвидация за периода до заличаването му дружеството като данъчно задължено лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на глава ХХІ от ЗКПО (чл. 158 от ЗКПО).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »