ЗКПО, чл.204, т. 2, буква а,ЗКПО, чл.208,КСО, чл.6, aл. 11,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1

2_2292/28.08.2008г.
ЗКПО – чл.204, т.2, б.”а”; чл.208
КСО – чл.6, ал.11
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1
Във Ваше писмено запитване изх.№656/13.08.2008г., постъпило в ЦУ на НАП – гр.София с вх.№ ………….., препратено по компетентност до Дирекция «ОУИ» – гр………….. с изх.№ ………….и заведено по регистъра на Дирекция «ОУИ» – гр.Варна с вх.№…………. са поставени следните въпроси, свързани със застраховки «Живот», които дружеството е направило в полза на работниците и служителите си:
1.Върху изплатените вноски дължи ли се данък върху разходите по реда на ЗКПО?
2.Дължат ли се осигуровки върху вноските за застраховка «Живот»?
В отговор на поставените въпроси изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.204, т.2, буква „а” от ЗКПОсоциалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски /премии/ за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка „Живот” и застраховка „Живот” ако е свързана с инвестиционен фонд.
В т.34 от ДР наЗКПО е дадено следното определение: „социални разходи, предоставени в натура” са отчетените като разходи социални придобивки по чл.294 от Кодекса на труда и предоставените по реда и начина, определени от чл.293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.
Относно облагането с данък върху разходите:
Съгласно чл.208 от ЗКПО не се облагат с данък социалните разходи по чл.204, т.2, буква „а” в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.
Относно внасянето на осигурителни вноски:
Съгласно чл.6, ал.11 от КСО, върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл.4, ал.1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски за фонд „Пенсии”.
На основание чл.1, ал.1 от Наредбата за елементите на възнаграждението иза доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВД/ осигурителните вноски за работещите по трудови правоотношения се изчисляват и внасят върху получените брутни възнаграждения и други доходи от трудовата дейност.
В чл.2, ал.2 и ал.3 от същата са определени върху кои социални разходи не се дължат осигурителни вноски – „Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за поевтиняване храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития. Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за прана на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл.209, ал.1 от ЗКПО”
В цитираните разпоредби разходите за застраховка „Живот” не са включени в социалните разходи, върху които не се начисляват и внасят осигурителни вноски.
Основание за дължимост на осигурителни вноски може да се изведе, по аналогия на „противното”, и от разпоредбата на чл.2а от НЕВД, съгласно която осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт.
Видно от гореизложеното, върху изплатените разходи за застраховка „Живот”, които имат характер на социални разходи, се дължат осигурителни вноски на основание чл.6, ал.11 от КСО и чл.2, ал.1 от НЕВД, върху които се правят осигурителни вноски.
Вноските са за фонд „Пенсии”, а за родените след 31.12.1959г. и за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд /чл.127, ал.1 и чл.157, ал.6 от КСО/.
Предвид разпоредбата на чл.40, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване, върху средствата за социални разходи се дължат и здравноосигурителни вноски.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »