ЗКПО, чл.78

Изх. №20-00-72/12.05.2016 г.
ЗКПО – чл. 78
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-72/…2016 г. и допълнение към него от …2016 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
През месец януари 2015 г. „СКС“ ООД (дружество А), с ЕИК … апортира сграда в дъщерно дружество „С-КС“ ООД (дружество Б), с ЕИК … . Оценката на вещите лица за апортираната сграда е 200 000 лв.
През месец юни 2015 г. „СКС“ ООД продава дяловете си в капитала на „С-КС“ ООД по номинал – 2 000 лв. и реализира загуба от инвестицията в размер на 198 000 лв.
През месец август 2015 г. апортираната сграда в „С-КС“ ООД е продадена с публична продан чрез съдия изпълнител. Процедурата е оспорвана пред съда и след произнасянето на съда и изтичане на законоустановените срокове за обжалване, продажбата е вписан с дата … 2016 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Като капиталов резерв ли се третира разликата от 198 000 лв. между оценката на вещите лица и вписаната стойност на сградата в дружество Б?
2. С каква стойност се завежда сградата в САП и ДАП в дружество Б?
3. Коя е датата на данъчното събитие на продажбата на сградата? Кога се отписва сградата от САП и ДАП?
4. Как се третира данъчно и счетоводно капиталовия резерв, свързан с актива при отписването му от САП и ДАП?
5. Какви данъчни преобразувания съгласно ЗКПО следва да се направят при отписване на сградата от активите на дружество Б?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
С оглед на това, че въпросите са свързани с прилагане на счетоводното законодателство, запитването Ви беше изпратено за становище до дирекция „Данъчна политика“ при(МФ), която на основание чл. 33 от Устройствения правилник на МФ е оправомощена да изготвя становища по прилагането на счетоводното законодателство. С писмо изх. №24-00-122/2016 г. (вх. №20-00-72/2016 г. по описа на дирекция ОДОП при ЦУ на НАП) дирекция „Данъчна политика“ изрази становище по поставените от Вас въпроси, копие от което Ви изпращам.
В изразеното от дирекция „Данъчна политика“ становище се посочва, че при проверка на публикуваните годишни финансови отчети на двете дружества в Търговския регистър се установяват несъответствия с представените в запитването факти. Във финансовите отчети на апортиращото „СКС“ ООД за 2012, 2013 и 2014 години липсват данни за наличието на дълготрайни материални активи – земи и сгради (или незавършено производство – за активи създавани по стопански начин), които да се апортират в дружество Б (приемащото дружество) през януари 2015г. Според документите, публикувани в Търговския регистър, собственици на капитала на приемащото дружество Б – „С-КС“ ООД са две физически лица. Част от капитала на дружеството представлява непарична вноска – поземлен имот и сгради. Вносител на непаричната вноска е „СКС“ ООД, легитимиращо се като собственик на имотите, но не и собственик на капитала и не притежаващо дялове в „С-КС“ ООД. Във финансовите отчети на „СКС“ ООД не са отписани земи и сгради, очевидно защото никога не са били признавани при придобиването им.
Гореизложеното навежда на извода, че случаят касае по-скоро проучване на становището на приходната агенция по поставени казуси, а не конкретни данни и правоотношения, свързани с данъчните задължения на лицата/ дружествата, поради което не сме в състояние да изготвим отговор по същество на поставените въпроси. Принципно, данъчното третиране на амортизируемите дълготрайни активи е регламентирано в глава десета на ЗКПО, чиито разпоредби се прилагат в случаите, които не попадат в хипотеза на отклонение от данъчно облагане по смисъла на глава четвърта от този закон и/ или на скрито разпределение на печалба съгласно §1, т. 5 от ДР на ЗКПО.
Приложение: Писмо (копие) на дирекция „Данъчна политика“ при МФ с
изх. №24-00-122/2016 г., вх. №20-00-72/2016 г. по описа на дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – 1 екз., 2 листа.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.18

Във връзка с постъпило от Вас запитване с вх. № …./15.03.2017г. в Дирекция ОДОП ……,с поставени въпроси свързани с ползване на данъчно облекчение по чл.18

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е дан

Изх. № 20-00-268/26.07.2011 г.ЗДДС, чл.21, ал.2§1, т.10 и т.11 от ДРППЗДДС, чл.54, ал.2… ЕООД е данъчно задължено лице-търговско дружество, регистрирано в България по ЗДДС. То