ЗМДТ, чл.3,ДОПК, чл.264, aл. 1

Изх. № 08-Б-10
София 15.05.2006
ДО
ОБЩИНА
гр.Б О Т Е В Г Р А Д
пл. «Освобождение» № 13
При прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти се издава удостоверение за данъчна оценка на основание чл. 3 от Приложение № 2 към ЗМДТ и чл. 264, ал. 1 ДОПК.От анализа на текста на цитираните разпоредби се налага извода, че при прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот удостоверение за данъчна оценка се издава на собственика на имота. За имоти – държавна собственост удостоверение се издава на държавния орган или организация на бюджетна издръжка, на които е предоставено управлението на имота и/или в чиято компетентност е възложено извършването наразпоредителни сделки с имота, включително в случаите на издаване на данъчни оценки на земи, върху които са построени сгради на други лица и данъчнозадължени лица за земите са собствениците на сградите /чл. 11, ал. 2 ЗМДТ/.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
С. МАРКОВ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »