ЗСч, чл.4, aл. 2, т. 3,КСО, чл.4,ЗДДФЛ, чл.29,ЗДДФЛ, чл.43

2_2413/12.09.2008г.
чл.29,43 отЗДДФЛ;
чл.4 от КСО;
ЗСч.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Бургас и препратено по компетентност до Дирекция „ОУИ”-Варна, заведено с вх.№ ………..2008г., в което сте поставили следните въпроси:
– дължат ли се месечни осигурителни вноски върху възнагражденията, изплащани на членовете на Съвета на Директорите;
– задължено ли е предприятието платец на доходи на членове на Съвета на директорите да удържа авансов данък по реда на ЗДДФЛ;
– какъв документ следва да се съставя, освен разходния касов ордер за изплатените възнаграждения, за да се документира начислението на разхода.
Към запитването сте приложили копие на Устава на „…………………..”АД.ождайки от информацията, съдържаща се в запитването, приложеният Устав на акционерното дружество и действащата към момента нормативна уредба, изказваме следното принципно становище по поставените въпроси:
Съгласно измененията и допълненията, направени в ЗДДФЛ (ДВ, бр. 113/2007г.), в сила от 1 януари 2008 г., възнагражденията, изплащани по договори за управление и контрол, включително и на членове на управителни и контролни органи на предприятия се считат за доходи от трудови правоотношения по смисъла на §1, т. 26, буква „з“ от допълнителните разпоредби на закона.
Предвид тази промяна в данъчното третиране на този вид доходи, същите не са доходи от стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ, съответно при придобиването им не следва да се удържа/внася авансов данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ.
Изхождайки от новия характер на доходите отвъзнаграждения, изплащани по договори за управление и контрол, включително и на членове на управителни и контролни органи на предприятия, считано от 01.01.2008 г. механизмът им на авансово облагане е аналогичен на този на лицата, назначени по трудово правоотношение. Авансовият данък за начислените за съответните месеци на 2008 г. доходи се определя, удържа и внася от работодателя / възложителя по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ.
Горните норми не се прилагат единствено спрямо доходите, начислени за 2007 г., но изплатени след 1 януари 2008 г., тъй като към момента на полагането на труда същите не са попадали в обхвата на трудовите правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на закона. Нормата на чл.42 от ЗДДФЛ следва да се прилага по отношение на доходите от този вид, начислени за месеците на отчетната 2008 г. (за януари, февруари и т.н.).
Във връзка с коментираните до тук норми на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2008г и тяхното прилагане спрямо доходи от възнаграждения на лица, наети по договор за управление и контрол, включително и тези на членове на управителни и контролни органиследва да имате предвидУказание № 24-00-2/25.01.2008г, издадено от Изпълнителния Директор на НАП, публикувано на Интернет-страницата на НАП.
По отношение на удостоверяването на изплатеното възнаграждение и удържания данък за годината, след 01.01.2008г следва да се прилагат разпоредбите на чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за издаване на Служебна бележка от работодателя, а не на чл.45, ал.4 ЗДДФЛ за издаване на Сметка за изплатени суми, приложим за лица, упражняващи дейност по извънтрудови правоотношения.
Относно вида и съдържанието на документите за удостоверяване на изплатени месечни възнаграждения,извън компетентността на НАП е да регламентира формата и съдържанието на счетоводните документи, с които следва да работят предприятията.
Предприятията използват първични и вторични счетоводни документи за отразяване съдържанието на стопанскитеоперации, както и счетоводни регистри, съдържащи обработена счетоводна информация, за които съгласно счетоводния принцип за предимство на съдържанието пред формата, регламентиран в чл.4, ал.2, т.3 от ЗСч, най-важното е стопанската операция, отразена в счетоводните документи, да е действителна.
Съгласно текста на чл.51 отДанъчно процесуалния и осигурителен кодекс /ДОПК/ в правомощията на органа по приходите е да преценява вписванията в счетоводните книги според тяхната редовност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и с оглед на другите обстоятелства, установени в хода на производството.
За членовете на съвета на директорите на АД дължат следните осигурителни вноски:
?На основание чл.4, ал.1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности за управление и контрол и за участие в управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани по Търговския закон, задължително се осигуряват за всички осигурени социални рискове. Изключени от този ред са само лицата, чието осигуряване се извършва по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО.
Месечните осигурителни вноски са за четирите фонда на държавното обществено осигуряванесе дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /чл.6, ал.3 от КСО/. Осигурителните вноски за фонд “Пенсии“, “Общо заболяване и майчинство“ и фонд “Безработица“ се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение, което за 2008г. е 60:40, а осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест“ са изцяло за сметка на осигурителя.
?Вноски за допълнително задължително социално осигуряване на основание чл.127 от КСО. Задължението за осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд е за лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени при условията и по реда на част първа. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване при спазване на разпоредбите на чл.157 от КСО.
?Здравно осигурителни вноски по реда на чл.40, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване. Здравно осигурителната вноска, определена по реда на чл.29, ал.3, се определя върху дохода върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване.

Оценете статията

Вашият коментар