ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 3

23-22-561/10.05.2010г.
ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3
Фактическа обстановка: здравно осигуряване на студенти.
Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравно осигуряване, здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО, са студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, както и чуждестранните студенти – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.
Здравноосигурителната вноска е за сметка на републиканския бюджет.
Съгласно чл. 17 от Закона за висшето образование висшите училища са университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи. Самостоятелният колеж обучава за придобиване на образователно-квалификационната степен “бакалавър“.
В конкретния случай, ако колежът обучава за придобиване на образователно-квалификационната степен “бакалавър“, то той има статут на висше училище и неговите студенти попадат в хипотезата на цитираната разпоредба на чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО.
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят даннитеот висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване.
Обстоятелството дали дадено висше училище е държавно или частно е неотносимо към задълженията му по Закона за здравното осигуряване.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »