ЗЗО, чл.40, aл. 5,ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 1,ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 2

2_1878/24.12.2011г.
ЗЗО-чл.33, ал.1, т.1 и 2
Чл.40, ал.5
В запитването сте посочили, че имате дъщеря на 52 години, която от 1989 г. не работи и не е здравно осигурена.
Във връзка с изложеното поставяте следните въпроси:
– може ли някой друг да внася за нея здравноосигурителни вноски, например Вие като нейна майка?
– колко вноски следва да се внесат за да влезе в кръга на здравноосигурените лица ?
– какъв е размера на месечните здравноосигурителни вноски ?
– след колко време ще може да си избере личен лекар ?
С оглед изложената фактическа обстановка, действащата нормативна база свързана със здравното осигуряванеи без да разполагаме сконкретни индивидуализиращи данни за лицето, чиито права касаят поставените въпроси/трите имена, ЕГН, постоянен адрес и адрес за кореспонденция/, изразяваме следното принципно становище:
Здравното осигуряване в Република България, осигурявано и гарантирано от държавата, се основава на принципите на задължително участие при набирането на вноските и солидарност на осигурените при ползването на набраните средства.
На основание чл.33, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава и българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България.
Задължението за осигуряване възниква за всички български граждани – от влизането на закона в сила, а за новородените – от датата на раждането /чл. 34, ал1 от ЗЗО/. Заплащането на здравноосигурителните вноски по чл. 41 от ЗЗО започва от 1 юли 1999 г. (§ 2, ал. 1 от ПЗР на ЗЗО).
В чл.40 от ЗЗО са определени реда и дохода, върху който се внасят здравно осигурителните вноски за осигурените лица.
На основание чл.40, ал.5 от ЗЗО,лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО, т.е. не получават доходи от упражняване на трудова дейност и/илидоходи от пенсии, обезщетения за временна неработоспособност и отглеждане на малко дете, безработица и др., както и не са включени като подлежащи на осигуряване за сметка на Републиканския бюджет – лица до 18 годишна възраст, студенти, получаващите месечни социални помощи, задържаните под стража или лишените от свобода, лицата в производство по предоставяне статут на бежанци, лицата които полагат грижи за инвалиди и т.н., са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;
2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1.
Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице се определя ежегодно със Закона за бюджета на НЗОК като за периода до 31.12.2008 г. размерът й е 6 на сто, а от 01.01.2009 г. – 8 на сто. Здравноосигурителните вноски за лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО се внасят за тяхна сметка по приходен код 56 04 05 –„ Вноски отлица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО”, и се плащат:
-по банков път – по сметките за набиране на здравноосигурителни вноски в териториалните дирекции на НАП;
-с пощенски запис.
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите върху тях може да се направи на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга на НАП „Здравноосигурителен калкулатор” или при явяване в ТД на НАП по постоянен адрес.
Относно здравноосигурителните права на лицата, следва да имате предвид, че във връзка с направените изменения в чл. 109 (изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.02.2010 г.) от ЗЗО, здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ. Здравноосигурителните права се възстановяват, при заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.
Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от НЗОК. Например, за да има право на безплатна медицинска помощ през м.декември 2011 г. за лицето следва да са платени не по малко от 36 месечни здравноосигурителни вноски от ноември 2008 г до октомври 2011 г. /включително/.
Размерът на дължимите месечни здравноосигурителни вноски за лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО за този период е: 2008 г. –7.20 лв.; 2009 г. –10.40 лв.;2010 г. – 16.80 лв.; 2011 г. -16.80 лв.
Обръщаме Ви внимание, че заплащането на дължимите здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца, с оглед възстановяване на осигурителни права от осигуреното лице, не отменя задължението от невнесениздравноосигурителни вноски преди този период.
По въпросите свързани с избор на личен лекар и издаване на загубена здравноосигурителна книжка следва да се обърнете към компетентния орган Националната здравноосигурителна каса, респективно Районната здравноосигурителна каса гр………….

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »