Определение №75 от 28.7.2017 по ч.пр. дело №748/748 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 75

Гр. София, 28 юли 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛАДА ПАУНОВА
КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря
и след становище на прокурора от ВКП АТ.ГЕБРЕВ, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно частно дело № 748/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано за втори път по реда на чл. 43, т. 1 от НПК за промяна на местната подсъдност на н. ч. х. д. № 54/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Стара Загора.
В писмено становище прокурорът от Върховна касационна прокуратура намира искането за основателно, като счита, че са налице законовите предпоставки на чл.43, т.1 от НПК делото да се разгледа от Районен съд-гр. София, с оглед уважената молба на частния тъжител за допускане до разпит на свидетели с местоживеене в град София, където е и местоживеенето на подсъдимия.
Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като обсъди материалите по делото, намира, че по отношение на образуваното н.ч.х.д. № 54/2017 год. на РС – Ст.Загора не са налице предпоставките на чл.43, т.1 от НПК за промяна на местната подсъдност по следните съображения:
Съобразно правилата на местната подсъдност делото е било образувано пред РС – гр. Стара Загора по внесена частна тъжба от К. Ч. Н. срещу А. Д. С. по обвинение за престъпления по чл. 147, ал.1, вр. чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.4 от НК.
С определение № 143 от 31.01.2017 г. на съдията-докладчик по н.ч.х.д. № 54/2017 г., съдебното производство по същото е прекратено и делото е изпратено на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да го разгледа, поради обстоятелството, че страните / частен тъжител и подсъдим / имат местоживеене в град София.
С определение на ВКС № 16/17.02.2017 г. по н.ч.д. № 151/2017 г. искането за промяна на подсъдността е оставено без уважение като неоснователно и делото е върнато на РС – Ст. Загора за разглеждане и решаване по същество.
След връщането на делото от ВКС, районният съд е дал ход на делото и е провел две съдебни заседания. В първото от тях / от 27.04.2017 г. / е допуснал до разпит двама свидетели по искане на подсъдимия и е отложил делото за събиране на доказателства. В следващото съдебно заседание от 07.06.2017 г. са приети писмени доказателства, представени от частния тъжител, изискани са други доказателства и са допуснати до разпит четирима свидетели. В същото съдебно заседание съдът е прекратил съдебното производство по делото и е изпратил същото на ВКС по компетентност, като е приел, че са налице предпоставките по чл.43, т.1 от НПК за промяна на местната подсъдност по съображения, че допуснатите свидетели по делото, подсъдимият и частният тъжител имат местоживеене в град София и с цел постигане на процесуална и финансова икономия при разглеждането на делото.
Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като взе предвид обстоятелството, че настоящото производство по реда на чл.43, т.1 от НПК е второ по ред и като съобрази извършените в производството пред първия съд действия по даване ход на делото, събиране и допускане на доказателства, намира, че не са налице основания за уважаване на направеното от районния съд искане за промяна на подсъдността от РС – Ст. Загора в РС – София.
Законовата възможност за промяна на местната подсъдност, предвидена в разпоредбата на чл.43, т.1 от НПК е налице в случаите когато много свидетели или обвиняеми живеят в района на друг съд, различен от компетентния съд по правилата на местната подсъдност да разгледа делото и в принципен план се решава непосредствено след образуването на делото и разпределянето му на съдията-докладчик.
Въпросът с подсъдността се преценява от съдията-докладчик по реда на чл.248 от НПК, като искането за промяна на местната подсъдност при условията на чл.43, т.1 от НПК се прави преди даване ход на делото и приемането му за разглеждане от съда, пред който е образувано, като е недопустимо промяната на подсъдността да се поставя в зависимост от исканията на страните за допускане на доказателства в хода на съдебното следствие, след като на същото е даден ход.
По настоящото дело съдията-докладчик е направил искане за промяна на подсъдността по реда на чл.43, т.1 от НПК, което е отхвърлено от ВКС, поради липса на съдържащите се в текста предпоставки.
Направеното повторно искане на същото основание в хода на съдебното следствие също се явява неоснователно. Прекратяването на съдебното производство при условията на чл. 249, ал.1, вр. чл.248, ал.2, т.1 от НПК е допустимо да се извърши преди даване ход на делото, тъй като изясняването на въпроса с подсъдността е една от предпоставките за разглеждане на делото от съответния съд.
След като съдът е приел, че делото му е подсъдно и е започнал разглеждането му по същество, промяна на подсъдността при условията на чл.43, т.1 от НПК вече не може да се обсъжда, тъй като възможността ВКС да възложи делото за разглеждане на друг равен по степен съд в тази фаза на производство е преклудирана.
По изложените съображения, искането за промяна на местната подсъдност на н. ч. х. д. № 54/2017 год. на РС – Стара Загора следва да се остави без уважение и делото следва да се върне на РС-Стара Загора за продължаване на разглеждането му по същество.
По изложените съображения и на основание чл.43, т.1 от НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА н. ч. х. д. № 54/2017 год. на Районен съд – гр. Стара Загора за разглеждане и решаване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest