Определение №202 от 41038 по гр. дело №1705/1705 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 202

С., 9.05.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 8 май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева дело № 1705/2011 година

Постъпила е касационна жалба от Ц. П. В. от [населено място], приподписана от пълномощника му адв. Д. Р., против въззивното решение на Софийски градски съд, ВК, ІІ-Б отд., от 24.06.2011г. по в.гр.д. № 14829/2010г., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд, 46 с-в, от 14.07.2010г. по гр.д. № 16207/2009г., постановено по искове по чл. 49 ЗЗД за присъждане на сумата 2200 лв. обезщетение за претърпени имуществени вреди и 500 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди, заявени като частични искове съответно от сумите 15 000 лв. и 2 000 лв.
Касационната жалбата е подадена чрез въззивния съд на 15.08.2011г. и е постъпила във ВКС на 08.12.2011г.
Производството пред ВКС е висящо от 08.12.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. При частично предявения иск цената на иска се определя въз основа на заявената като предмет на делото претенция, за която се формира сила на присъдено нещо – ТР № 1/17.07.2001г.ОСГК на ВКС, т. 1.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на Ц. П. В. е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба Ц. П. В. от [населено място], против въззивното решение на Софийски градски съд, ВК, ІІ-Б отд., от 24.06.2011г. по в.гр.д. № 14829/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар