Определение №805 от 41248 по ч.пр. дело №644/644 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 805

С. 05.12.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 3 декември две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

изслуша докладваното от съдията Ц. Г. дело № 644/12г. и за да се произнесе взе през вид следното:

Постъпила е молба от А. Д. Н. от [населено място] за спиране на основание чл. 282, ал. 2 ГПК на изпълнението на въззивно решение № 1539 от 17.09.2012г. по в.гр.д. № 288/2012г. на Софийски апелативен съд, с което е оставено в сила решението на Софийски градски съд, ГО, І-15 с-в, от 28.03.2011г., с което е уважен предявеният от А. Г. Д. против А. Д. Н. иск по чл. 108 ЗС за ревандикация на подробно описания в решението апартамент.
С разпореждане от 30.10.2012г. ВКС е дал указания на молителката в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесено обезпечение по специалната сметка на ВКС в размер на 69 588,90 лв., колкото е данъчната оценка на процесния имот. Съобщението е връчено лично на А. Д. Н. на 02.11.2012г. и до този момент указанията не са изпълнени.
Предвид изложеното, тъй като не са налице предпоставките на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, Върховният касационен съд намира, че молбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А. Д. Н. от [населено място] за спиране на основание чл. 282, ал. 2 ГПК на изпълнението на въззивно решение № 1539 от 17.09.2012г. по в.гр.д. № 288/2012г. на Софийски апелативен съд, ГО, ІІ с-в.

Председател:

Членове: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар