Определение №848 от 41969 по ч.пр. дело №4827/4827 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 848

С. 26.11.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 18 ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 4827/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на [община], подадена от пълномощника адв. Д. Г., срещу определението на Пловдивския апелативен съд, ГО, І с-в, № 2014 от 15.10.2013г. по в.гр.д. № 1033/2012г., с което е оставена без уважение като преждевременно предявена молбата на [община] за издаване на обратен изп. лист за сумите 19 132,67 лв. разноски за първата инстанция и 6 000 лв. разноски за въззивната инстанция, за които е обезсилен издаденият изп. лист.
Ответникът [фирма] чрез пълномощника си адв. М. моли определението да се остави в сила.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
В. съд е оставил без уважение молбата на [община] за издаване на обратен изп. лист за присъдените от първоинстанционния и въззивния съд разноски по делото /19 132,67 лв. за първата инстанция и 6 000 лв. за въззивната инстанция/, за които е обезсилен издаденият изп. лист, по съображения, че искането е заявено преждевременно. Приел е, че с определение № 998/26.07.2013г. по гр.д. № 1933/13г. ВКС, ІV г.о. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивския апелативен съд. При това положение производството по делото не е приключило с влязло в сила решение и не е налице хипотезата на чл. 245, ал. 3 ГПК.
Частната жалба е основателна.
С разпореждане от 05.12.2012 г. по в.гр.дело № 1033/21012 г. на Пловдивския апелативен съд е постановено да се издаде в полза на [фирма] изп. лист против [община] за присъдените с решението суми, включително за 19 132.67 лв. разноски за първата инстанция и 6000 лв. разноски по делото за въззивната инстанция. Видно от удостоверение № 26059/05.08.2013г., издадено от ЧСИ Г. И., въз основа на издадения изп. лист е образувано изпълнително дело № 20127650401730 срещу [община], което е прекратено на 28.03.2013 г. поради пълното изплащане на задължението.
С определение № 510/26.07.2013 г. по ч.гр.дело № 1934/2013 г. на ВКС IV г.о. е отменено разпореждането от 05.12.2012 г. по в.гр.дело № 1033/2012 г. на П. и е обезсилен издаденият изп. лист в полза на [фирма] в частта за сумите 19 132.67 лв. и 6000 лв. разноски по делото.
След постановяване на обжалваното определение, с решение № 398/06.08.2014 г. по гр.д. № 1933/2013 г. на ВКС, IV г.о., е отменено изцяло въззивно решение № 1416/03.12.2012 г. по в.гр.дело № 1033/2012 г. на Пловдивския апелативен съд и вместо това са отхвърлени предявените искове от [фирма] против [община] за присъждане на обезщетение за лишаване от ползване в общ размер 121 920.45 лв., като ищецът [фирма] е осъден да заплати на [община] сумата 19 145.17 лв. разноски по делото за всички инстанции.
Пред вид изложеното настоящият съдебен състав на ВКС намира молбата на [община] за издаване на обратен изпълнителен лист за основателна. В. решение е отменено изцяло и предявеният от [фирма] иск е отхвърлен, при което е отпаднало основанието за издаване на изп. лист за присъдените от първата и въззивната инстанция разноски по делото. Сумите са получени от [фирма] в качеството на взискател по посоченото изпълнително дело чрез осъщественото принудително събиране на вземането по издадения изпълнителен лист. Поради това и на основание чл. 245, ал. 3 ГПК в полза на [община] – длъжник по изпълнението, следва да се издаде обратен изпълнителен лист срещу взискателя [фирма] за сумата в общ размер на 25 132,67 лв.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението на Пловдивския апелативен съд, ГО, І с-в, № 2014 от 15.10.2013г. по в.гр.д. № 1033/2012г. и вместо това постановява:
Да се издаде на [община] обратен изп. лист срещу [фирма] [населено място], за сумата 25 132,67 лв., платена по изп. дело № 20127650401730 на ЧСИ Г. И., рег. № 765, с район на действие Окръжен съд Стара Загора, в изпълнение на невлязлото в сила решение № 1416/03.12.2012 г. по в.гр.дело № 1033/2012 г. на Пловдивския апелативен съд, отменено с решение № 398/06.08.2014 г. по гр.д. № 1933/2013 г. на ВКС, IV г.о.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в двуседмичен срок, който за [община] тече от връчване на определението, а за [фирма] тече от връчване на поканата за доброволно изпълнение.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар