Разпореждане № от 41225 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 12.11.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах искането на осъдения К. С. К. (озаглавено „молба”), с вх. № на ВКС 15594/08.11.2012 г., за възобновяване на производството по НОХД № 6851/2011 г. по описа на Варненски районен съд (ВРС),
установих:

Искането, адресирано пряко до Върховния касационен съд (ВКС), е постъпило първоначално в същия с вх. № 2134/19.10.2012 г. С писмо на ВКС № 2134 от 19.10.2012 г. то е изпратено по компетентност на ВРС. С писмо № 7556 от 06.11.2012 г. на ВРС по НОХД № 6851/2011, последното е изпратено на ВКС, ведно с молбата на осъдения, заведено под горепосочения входящ № на ВКС.
С присъда № 4 от 11.01.2012 г. на ВРС по НОХД № 6851/11 К. С. К. е признат за виновен за престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 3, пр. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК и му е определено наказание лишаване от свобода за срок от две години и осем месеца при първоначален „строг” режим.
В срока по чл. 319, ал. 1 НПК посочената присъда е обжалвана от осъдения К., чрез неговия защитник, пред Варненския окръжен съд (ВОС). С решение № 72 от 14.03.2012 г. по ВНОХД № 160/2012 г. ВОС е потвърдил присъда № 4 от 11.01.2012 г. по НОХД № 6851/2011 на ВРС.
Съгласно разпоредбата на чл. 421, ал. 3 НПК осъденият може да направи искането по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК в шестмесечен срок от влизане в сила на съответния акт – в случая горепосоченото потвърдително решение на ВОС, което съгласно чл. 346 НПК е изключено от касационна проверка и е влязло в сила от датата на постановяването му – 14.03.2012 г., в съответствие с императивната разпоредба на чл. 412, ал. 2, т. 1 НПК.
В настоящия случай, искането на К. С. К. за възобновяване на НОХД № 6851/2011 г. на ВРС, подадено на 15.10.2012 г. (изходящ номер на Затвора – Варна 1473/15.10.2012 г.), следва да бъде върнато като просрочено, тъй като е извън шестмесечния срок по чл. 421, ал. 3 НПК от влизане на присъдата в сила, изтекъл на 14.09.2012 г.
К. С. К. разполага с възможността да отправи молбата си за възобновяване на НОХД № 6851/2011 г. по описа на Варненския районен съд до Главния прокурор на Република България, който е оправомощен да направи искане за възобновяване на цитираното по-горе наказателно дело и извън посочения шестмесечен срок, когато това е в интерес на осъдения и при наличие на законовите предпоставки за това.
Искането на осъдения се явява процесуално недопустимо, поради което:
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на НОХД № 6851/2011 г. по описа Варненския районен съд.
Делото с искането да се върне на Варненския районен съд.
Да се уведоми К. С. К..

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Определение №745 от 30.12.2009 по ч.пр. дело №705/705 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№745 София, 30.12.2009 г. В ИМЕТО НА   НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесети декември    две хиляди и

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fertte salla test uni