Разпореждане № от 41248 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

София, 05.12.2012 година

Гроздан Илиев – зам. председател на Върховния касационен съд, като разгледах касационния протест на Окръжна прокуратура – Пловдив срещу присъда № 82 от 11.10.2012 г. по ВНОХД № 443 по описа за 2012 г. на Окръжен съд – Пловдив, с вх. № 16901 на ВКС от 04.12.2012 г.,
установих:

Касационният протест не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 НПК, тъй като не съдържа мотивирано касационно основание, предопределящо допустимост на производство пред Върховния касационен съд.
Изпращащият Окръжен съд – Пловдив следва да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 4, т. 1 от НПК, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по ВНОХД № 443/2012 г. на Окръжен съд – Пловдив.
Делото с протеста да се върне на Окръжен съд – Пловдив за изпълнение на процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 НПК.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest