Разпореждане №78 от 43201 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 78

София, 11.04.2018 г.
Красимир Харалампиев – И. ф. председател на Наказателна колегия на Върховния касационен съд, като проверих касационна жалба от защитника на подсъдимия Д. К. и касационен протест на прокурор от Апелативна прокуратура – София срещу Решение № 12 от 12.01.2018 г. постановено по в.н.о.х.д. № 1314/2017 г. по описа на Софийски апелативен съд, с вх. № 3724/11.04.2018 г. на ВКС,

УСТАНОВИХ:

Препис от протеста и касационната жалба не са връчени лично на подсъдимия Д. Б. К.. На следващо място се установява, че и препис от въззивно № решение 12 от 12.01.2018 г. постановено по в.н.о.х.д. № 1314/2017 г. по описа на Софийски апелативен съд също не е връчен лично на подсъдимия. Съгласно разпоредбата на чл. 253, т. 2 от НПК подсъдимият е самостоятелна страна в съдебното производство, поради което администриращият съд е следвало да вземе всички необходими мерки, за да може подсъдимият Д. К. да бъде уведомен за постъпилите касационен протест и касационна жалба и съответно да получи преписи от същите. Също така е следвало препис от постановеното въззивно решение да бъде връчен лично на подсъдимия, с оглед възможността да подаде самостоятелна касационна жалба. Така, доколко по делото е налице информация не само за постоянния и настоящия адрес на подсъдимия, а и се установява, че последния е бил редовно призоваван и са му били връчвани съобщения на посочения адрес, преписи от въззивното решение, касационния протест и касационната жалба следва да му се връчат на адрес: [населено място],[жк], [жилищен адрес]. Изложеното налага връщането на делото на изпращащия съд, поради което

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 1314/2017 г. по описа Софийски апелативен съд.
Делото, ведно с подадените касационна жалба и касационен протест да се върне на Софийски апелативен съд за изпълнение на указанията, посочени в съобразителната част на настоящото разпореждане

И. ф. Зам. председател на
Върховния касационен съд
и ръководител на Наказателна колегия
/в периода 11-13.04.2018 г. съгласно
Разпореждане № 25 от 10.4.2018 г. на
Зам. председателя на ВКС и председател на НК

/К. Харалампиев/

ик

Определение №204 от по гр. дело №4490/4490 на 5-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                    О   П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е                                                             №204                                                      София05.12.2008г.                                             В ИМЕТО НА НАРОДА              Върховният касационен съд

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu