Решение №126 от 12.4.2010 по гр. дело №484/484 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ 126
 
гр. София, 12.04.2010 год.
 
В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на десети март две хиляди и десета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
при участието на секретаря Т. Кьосева, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 484 по описа за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
            Производството е по чл. 307 ГПК, образувано по молба на Р. К. Д. от гр. С. баня, чрез пълномощника й адв. Ив. Б. , за отмяна на влязлото в сила решение от 10.01.2009 год. по гр. д. № 606/2007 год. на Кюстендилския окръжен съд, с което е оставено в сила решението от 6.08.2007 год. по гр. д. № 281/2007 год. на Дупнишкия районен съд. С него е отхвърлен иска на молителката против С. „С”, със седалище и адрес на управление гр. С. баня, за отстъпване собствеността и предаване на владението върху имот, представляващ нива от 1.995 дка, шеста категория, в землището на гр. С. баня, м. „Д”, кв. „Г”, съставляваща имот № 0* по картата на землището, при описаните в решението съседи.
Молителката твърди, че е открила ново писмено доказателство относно установяване правото на собственост на наследодателя преди образуване на стопанството, с което не е могла да се снабди своевременно – представения нот. акт № 105/1928 год.. Поради това и иска отмяна на влязлото в сила решение, на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Ответникът по молбата за отмяна я оспорва като неоснователна по съображенията, изложени в представена писмена защита на адв. Ал. Р.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, като прецени данните по делото и ги обсъди във връзка с доводите на молителката, приема за установено следното:
Производството пред районния съд е образувано по предявен ревандикационен иск, като молителката, ищца се е легитимирала като собственик на имота с решение на ОбСЗГ – гр. С. баня от 5.01.2005 год., с което на наследниците на Т. Г. Д. е възстановено правото на собственост в стари реални граници на имот, представляващ нива от 1.995 дка в м. „Д” , представляващ № 0* по картата на землището на гр. С. баня. Поддържала е, че ответното дружество се намира в този имот без основание, на което последното е противопоставило възражение, че основанието му е договор за покупко-продажба с РПК “П” от 1997 год., легитимирайки се с представения по делото нотариален акт № 105/97 год.
За да отхвърли иска за собственост, съдът е приел, че ищцата не е провела главно и пълно доказване на обстоятелството, че наследодателя й е притежавал описания в решението на ОбСЗГ имот и основанието му за това.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество, същата е и основателна, поради следните съображения:
Представеният нотариален акт № 105/1928 год. не е бил представен в хода на разглеждане на делото по ревандикационния иск, поради което представлява ново писмено доказателства, и е от съществено значение за спора с оглед установяване на обстоятелството за притежаване право на собственост върху имот в спорната местност на името на Х. , Т. и И. Д. , който релевантен за спора факт съдът приел за недоказан от ищцата. Затова и приобщаването му към доказателствения материал по делото би довело до различни от направените от решаващия съд изводи относно легитимацията на ищцата като съсобственик на възстановения по ЗСПЗЗ имот, с оглед и данните за записванията в емлячния ресгистър. Следва да се приеме за основателен и доводът, че молителката не е могла да се снабди своевременно с това писмено доказателство, с оглед липсата на данни за обратен извод. Поради това и следва извода, че е налице основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК за отмяна на влязлото в сила решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.
Водим от горното и на основание чл. 307, ал. 3 ГПК, настоящият състав на ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ІІ гражданско отделение
 
Р Е Ш И :
 
ОТМЕНЯ решението от 10.01.2009 год. по гр. д. № 606/2007 год. на Кюстендилския окръжен съд, на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК и ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия въззивен съд.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар