Решение №172 от 17.10.2014 по гр. дело №4467/4467 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 172
гр. София, 17.10.2014 год.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести октомври две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ГЕРГАНА НИКОВА

като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 4467 по описа за 2014 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК, образувано по подадената от Б. Б. Ц. от [населено място] молба за отмяна на влязлото в сила решение от 12.03.2014 год. по гр. д. № 10429/2013 год. на Варненския районен съд. С него е изменен размера на определената по гр. д. № 7714/2008 год. на Варненския районен съд издръжка на детето Б. Б. Ц. от страна на молителя, негов баща, като същата е увеличена от 80 лв. на 200 лв., считано от 12.07.2013 год.
Молителят поддържа като основание за отмяна предвиденото в чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК – вследствие нарушаване на правилата за призоваването му той не е участвал при разглеждане на делото, както и не е бил надлежно представляван с оглед липсата на основание за назначаване на особен представител.
Ответникът по молбата за отмяна я оспорва като неоснователна по съображенията в представения писмен отговор.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на ІІ гражданско отделение, при проверката за допустимостта на молбата за отмяна с оглед изложените в нея съображения и поддържаните от молителя доводи, намира същата за допустима.
Производството за отмяна на влезли в сила решения е извънинстанционно производство, като основанията, на които може да се иска отмяната по този ред са изчерпателно изброени в чл. 303, ал. 1 ГПК. В случая, с оглед изложените в молбата съображения, се релевира това по чл. 303, ал. 1, т.5 ГПК.
С оглед данните по делото за съобщаване на решението на назначения на молителя особен представител на 17.03.2014 год. следва да се приеме за спазен тримесечния срок от узнаване на решението от молителя за подаването на молбата на 13.06.2014 год. Доводите на ответника в обратен смисъл не сочат на просрочие, тъй като дори и с доброволното плащане на издръжката по представените кредитни преводи по издадения на 25.04.2014 год. изпълнителен лист, молбата е допустима с оглед спазване на срока по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК.
Молбата е подадена от легитимирана страна против влязло в сила съдебно решение, съдържа точно и мотивирано изложение на основанието за отмяна, поради което и на основание чл. 307, ал. 1 ГПК следва да се допусне до разглеждане в открито съдебно заседание, в което съдът ще се произнесе по искането за събиране на доказателства.
Поради горните съображения настоящият състав на ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ІІ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Б. Б. Ц. от [населено място], [улица], № 19, ет. 1 за отмяна на влязлото в сила решение № 1253 от 12.03.2014 год. по гр. д. № 10429/2013 год. на Варненския районен съд.
Делото да се докладва на Председателя на Второ гражданско отделение на ВКС за насрочването му в открито съдебно заседание, с призоваване на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Определение №1092 от по гр. дело №946/946 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                    О   П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  Е                                                             №  1092                                     София, 01.09.2009 г.                                             В ИМЕТО НА НАРОДА            Върховният

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest