Решение №548 от 3.11.2009 по гр. дело №2013/2013 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                      №..548
              
 
                              гр. София,.03.11..2009 год.
 
                     В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети октомври две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                       СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
при участието на секретаря Т. Кьосева, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 2013 по описа за 2008 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по параграф 2, ал. 3 ПЗР на ГПК, във връзка с чл. 218а, ал. 1, б. “а” ГПК /отм./.
С. решението си от 23.05.2007 год. по гр. д. № 277/2006 год. Софийски градски съд, като въззивна инстанция, е оставил в сила първоинстанционното решение от 27.09.2004 год. по гр. д. № 96/2004 год. на Софийски районен съд, 81 състав.
Видно от мотивите на въззивното решение, съдът се е произнесъл по въззивната жалба на ищцата по гр. д. № 1807/2005 год. на Софийски районен съд, 92 състав, по което е постановено решение № 219 от 8.11.2005 год., поради което е налице несъответствие между формираната истинска воля на съда в изложените мотиви и външното й изразяване в потвърдителния диспозитив на решението.
Горното обуславя наличието на очевидна фактическа грешка в обжалваното с касационната жалба въззивно решение, която следва да се поправи по реда на чл. 192, ал. 2 ГПК /отм./ от постановилия го въззивен съд, поради което и настоящето производство следва да се прекрати и делото се върне на Софийски градски съд. След провеждане на производството за поправка на очевидната фактическа грешка, същото следва да се върне на ВКС. за произнасяне по касационната жалба.
Водим от горното, настоящият състав на ВКС. , ІІ г. о.
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ОТМЕНЯВА протоколното определение от 14.10.2009 год. за даване ход по същество на делото и
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 2013/2008 год. по описа на ВКС. , ІІ г. о.
ВРЪЩА ДЕЛОТО на Софийски градски съд за поправка на допусната в диспозитива на въззивното решение от 23.05.2007 год. по гр. д. № 277/2006 год. очевидна фактическа грешка, след което делото се върне на ВКС. за произнасяне по касационната жалба.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар