Решение №597 от 15.12.2011 по нак. дело №2663/2663 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 597

гр.София, 15 декември 2011 г
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, І НО, в публично заседание на дванадесети декември през две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН НЕДЕВ
ЧЛЕНОВЕ: БЛАГА ИВАНОВА
ДАНИЕЛА АТАНАСОВА
при секретаря Даниела Околийска
и в присъствието на прокурора Мадлена Велинова
изслуша докладваното от
съдия ИВАНОВА касационно дело № 2663 по описа за 2011 г

Производството е образувано по искане на Главния прокурор, депозирано на 18.10.2011 г, за възобновяване на НЧД № 655/11 по описа на Районен съд, Горна Оряховица, по което е постановено определение № 483 от 7.07.2011 г, влязло в сила на 30.07.11 г, с което са групирани наказанията по множество присъди, произнесени спрямо осъдения С. Я. У..
С искането се релевира основанието по чл. 422, ал. 1, т. 5 вр. чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК. Изтъква се, че по отношение на С. Я. У. са постановени два съдебни акта с един и същи предмет, а именно: определение на РС, Горна Оряховица, № 334 от 3.06.11 г, влязло в сила на 29.06.11 г, по НЧД № 407/11, и определение на РС, Горна Оряховица № 483 от 7.07.11, влязло в сила на 30.07.11 г, по НЧД № 655/11. Иска се, по реда на възобновяването, да бъде отменено определение № 483 от 7.07.11 на РС, Горна Оряховица, по НЧД № 655/11, а наказателното производство по същото дело да бъде прекратено.
В съдебно заседание на настоящата инстанция представителят на ВКП пледира за уважаване на искането.
Защитата изразява становище за основателност на искането.
Осъденият се присъединява към становището на своя защитник.

Върховният касационен съд, след като обсъди доводите на страните и в пределите на своята компетентност, намери следното:

Процесуалният закон изключва възможността да бъдат водени наказателни производства с един и същи предмет срещу едно и също лице / чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК /. В тези случаи, второто по ред производство се явява недопустимо. В посочената хипотеза, постановеният съдебен акт подлежи на отмяна, а производството, на прекратяване.
В Районен съд, Горна Оряховица, срещу осъдения С. Я. У. са водени две наказателни производства, на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, приключили с един и същи резултат, а именно: НЧД № 407/11, образувано на 6.04.2011 г, по което е постановено определение № 334 от 3.06.11 г, влязло в сила на 29.06.11 г, и НЧД № 655/11, образувано на 20.05.2011 г, по което е постановено определение № 483 от 7.07.11 г, влязло в сила на 30.07.11 г. При това положение, второто по ред наказателно производство се явява недопустимо, а постановеният съдебен акт подлежи на отмяна, а производството, на прекратяване. Ето защо, искането се явява основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 425, ал. 1, т. 2 вр. чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК, за отмяна, по реда на възобновяването, на постановеното от РС, Горна Оряховица определение № 483 от 7.07.11 г, по НЧД № 655/11, и прекратяване на наказателното производство по същото дело.

Водим от горното и на основание чл. 425, ал. 1, т.2 вр. чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК, ВКС, І НО,
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ, по реда на ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО, определение на Районен съд, Горна Оряховица, № 483 от 7.07.2011 г, постановено по НЧД № 655/11.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по същото дело.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest