fbpx

2_14/05.01.2018г.

2_14/05.01.2018г.
ЗКПО чл.10 и чл.33

В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ … е постъпило писмено запитване относно дейността на „––––––––––“ ЕООД, заведено с вх.№ 14/––––––––. в Дирекция ОДОП –––––––.
В запитването е описана следната фактическа обстановка:
Управляваното от Вас дружество извършва консултиране и надзор във връзка с дейности, свързани с гмуркане в открито море съобразно с международните стандарти за провеждане на работа под вода, а именно: подводно освидетелстване и ремонт на подводната част на плавателни съдове на вода; подводно електродъгово рязане и заваряне; ремонтно-възстановителни и строителни работи на хидротехнически съоръжения под вода, локализиране, обследване и изваждане на потънали предмети; подводни огледи и заснемане. Услугите се извършват за данъчно-задължени лица на територията на Европейския съюз. В дружеството няма наети лица по трудово и извънтрудово правоотношение. Дейността се осъществява единствено от ––––––––––, който притежава ЛНЧ. Лицето има сключен договор за управление и контрол с дружеството, за което получава възнаграждение. Въпросите са:
Признават ли се за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой направени, извършени във връзка с дейността?
Приложими ли са разпоредбите на чл.121а от КТ?

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище по поставените въпроси:
В разпоредбата на чл. 33 от ЗКПО са регламентирани правилата за признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на физическите лица. Законът предвижда две условия, които следва да са изпълнени едновременно:
1/ пътуването и престоят да са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице, и
2/ физическите лица, извършващи пътуването и престоят, да са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или да са наети от него в рамките на извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице.
Доколкото в описания случай формално е налице едновременно изпълнение на поставените в чл. 33, ал. 1, т. 1 условия, а именно – връзка на пътуването и престоя с дейността на дружеството и наличие на извънтрудово правоотношение между дружеството и физическото лице (в случая договор за управление), то разходите за пътуване и престой следва да бъдат признати за данъчни цели.
Освен изискванията, регламентирани в чл. 33 от ЗКПО, следва да е спазена и общата принципна разпоредба на чл. 10 от ЗКПО, т.е. счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.
Признаването на разходите за данъчни цели е в зависимост от наличието на легитимни разходооправдателни документи. За доказване на фактическото извършване на разходите и връзката им с дейността на предприятието могат да послужат документи, с които се определя обектът и целта на пътуването, сключените търговски договори, отчет за пътуването, както и фактури или други документи от хотела, мястото за нощувка, вкл. за паркинг, гориво, пътни такси.
Разпоредбата на чл. 33 от ЗКПО не прави директна препратка към нормативната база, регламентираща командировъчните разходи – НКС и НСКСЧ.
Нормата на чл. 33 от ЗКПО не предвижда ограничения по отношение на размера на разходите за пътуване и престой, но с оглед регулацията по чл. 16 от същия закон, разходите следва да бъдат в рамките на обичайните пазарни нива за такъв тип разходи.
Въпросът относно приложение разпоредбите на Кодекса на труда е от компетентността на Министерство на труда и социалната политика.

Уведомяваме Ви, че настоящото становище е принципно и че спазването на изискванията на данъчното законодателство подлежи на последващ контрол от органите по приходите по реда на чл.110 от ДОПК чрез извършване на проверки и ревизии.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС

Изх. №04-17-15Дата: 31.08.2009 год. ЗДДС, чл. 69; ЗДДС, чл. 173.Относно: право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДСПо повод Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 04-17-15/19.06.2009 г, изразявам следното становище:I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:По Програма ФАР ДДС е недопустим разход, а по структурните фондове-възстановимият ДДС

задължение за подаване на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти от физическо лице, което е получило отказ за пререгистрация като едноличен търговец

3_1042/03.04.2012 гЗМДТ, чл. 14, ал.1 и 3 чл. 21, ал. 1Относно: задължение за подаване на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти от физическо лице, което е получило отказ за пререгистрация като едноличен търговец Заведено е писмено запитване относно приложение разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Според изложеното в

естеството на услугата не би могло с категоричност да се определи дали приложимата разпоредба е тази на чл. 21, ал. 2 или чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС. Ако доставката на услуга е свързана с осигуряване

2_981/04.07.2012г.ЗДДС, чл.21, ал.4, т.3Дружеството „АИППМПДМ – ” ЕООД не е регистрирано по ЗДДС предвид, че извършва зъболекарски услуги, които представляват освободени доставки по чл.39 от ЗДДС. Денталните услуги се извършват от собственика на дружеството в стоматологичната клиника на дружеството. Посочвате, че едноличният собственик на капитала на дружеството – д-р П желае да участва в курс,

ЗДДС, чл.17, aл. 4

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46Изх.№20-00-11402.05.2011г.чл. 17, ал. 4 от ЗДДС Във връзка с Ваше запитване с вх.№ 20-00-114/15.03.2011г., по описа наДирекцияОУИ …., изразяваме следното становище:Според изложеното в писмото Ви, извършвате доставка на стоки /машини/ за клиенти от Европейския съюз,като машините са с произход предимно от Русия.След като получите плащане от клиента

прилагане на чл. 41, т. 4 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-38-24Дата:11.04.2016 год.ЗДДС, чл. 41, т. 4;ЗДДС, чл. 44, ал. 1, т. 1;ЗДДС, чл. 44, ал. 1, т. 2;ЗДДС, чл. 44, ал. 2. ОТНОСНО: прилагане на чл. 41, т. 4 и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше писмо, постъпило

Данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-33#2 от 03.12.2020 г., относно данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по

Здравно осигуряване на лице, което упражнява свободна професия – адвокат и полага грижи за дете със 100 % степен на увреждане, нуждаещо се от чужда помощ

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 7 и 8; ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 9;НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, което упражнява свободна професия – адвокат и полага грижи за дете със

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на доставки, свързани с туристически услуги след 01.01.2012 г. издадено от министъра на финансите, което е достъпно на интернет стра

Изх. №53-04-66009.01.2017 г.чл. 136, ал. 1 и 3 от ЗДДСчл. 87а, ал. 2 от ППЗДДСФактическата обстановка,изложена в запитванeто, е следната:При извършване на туристическата си дейност и посрещането на туристи, членовете на „С“ (туроператори) им предоставят организирани различни мероприятия – посещение на исторически обекти, музеи, природни забележителности, винарски изби, аквапаркове, разходка с яхти, джипове, велосипеди и

Scroll to Top