2_193/22.03.2018г.

2_193/22.03.2018г.
ЗКПО чл.92, чл.75, ал.3, ЗСч чл.39, ал.9, т.2

В писмено запитване заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №193/–––––––– посочвате, че сте юридическо лице с нестопанска цел, код по КИД-94.99- Дейности на организации с нестопанска дейност, некласифицирани другаде. Поставяте въпроса следва ли да подавате Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2017г.?

Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.1, т.2 от ЗКПО обект на облагане по този закон е печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. По смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗКПО данъчно задължени лица са местните юридически лица, а съгласно чл. 3, ал. 2 от същия закон местните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина.
По силата на чл. 5, ал. 1 от ЗКПО печалбите се облагат с корпоративен данък.
На основание чл. 92, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация (ГДД) по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. В разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗКПО е постановено, че с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Според §1, т.56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността“ е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката /ЗСт/. На основание чл. 20, ал. 5 от ЗСт редът, начинът и сроковете за подаване, както и образците на формулярите на годишния отчет за дейността се утвърждават със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП, която се обнародва в „Държавен вестник“. Годишният финансов отчет на юридическите лица с нестопанска цел се съставя на база на Национален счетоводен стандарт- НСС 9. Следва да имате предвид измененията на чл.39, ал.9, т.2 от ЗСч, съгласно които предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство в Търговския регистър с декларация свободен текст. Такса за публикуване на декларацията не се дължи.
Съгласно чл.92, ал.4 от ЗКПО (изм., ДВ, бр.92 от 2017г.) годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Посочената разпоредба влиза в сила от 01.01.2018г. и съгласно §27 от ПЗР на ЗИД на ДОПК разпоредбата на чл.92, ал.4 от ЗКПО се прилага и за ГДД и годишния от отчет за дейността (ГОД) за 2017г.
Определение за предприятия, които не са осъществявали дейност, се съдържа в §1, т. 30 (нова, ДВ бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017г., изм. – ДВ, бр.92 от 2017г., в сила от 01.01.2018г.) от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно което „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
В контекста на гореизложеното, следва да имате в предвид, че съгласно чл. 217 от ЗКПО с годишната данъчна декларация следва да се декларира и данъкът върху разходите по чл.204, ал. 1 от с.з. (в случай, че са отчетени такива разходи), независимо от това дали имате печалби и доходи обект на облагане с корпоративен данък по смисъла на ЗКПО.
Предвид гореизложеното може да се обобщи, че представляваното от Вас юридическо лице е данъчно задължено и следва да подаде ГДД при положение, че има доходи за облагане съгласно чл.1, т.2 от ЗКПО или задължение за данък върху разходите съгласно чл.217 от ЗКПО. Респективно, ако не сте извършвали дейност по смисъла на Закона за счетоводството и/или нямате облагаеми доходи смисъла на ЗКПО нямате задължение за подаване на ГДД.
Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице (чл. 92, ал. 2 от ЗКПО). Следва да имате предвид, че съгласно чл.75, ал.3 от ЗКПО при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законноустановеният срок за подаването й е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация.

5/5

Вашият коментар