fbpx

2_193/22.03.2018г.

2_193/22.03.2018г.
ЗКПО чл.92, чл.75, ал.3, ЗСч чл.39, ал.9, т.2

В писмено запитване заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №193/–––––––– посочвате, че сте юридическо лице с нестопанска цел, код по КИД-94.99- Дейности на организации с нестопанска дейност, некласифицирани другаде. Поставяте въпроса следва ли да подавате Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2017г.?

Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.1, т.2 от ЗКПО обект на облагане по този закон е печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. По смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗКПО данъчно задължени лица са местните юридически лица, а съгласно чл. 3, ал. 2 от същия закон местните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина.
По силата на чл. 5, ал. 1 от ЗКПО печалбите се облагат с корпоративен данък.
На основание чл. 92, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация (ГДД) по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. В разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗКПО е постановено, че с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Според §1, т.56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността“ е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката /ЗСт/. На основание чл. 20, ал. 5 от ЗСт редът, начинът и сроковете за подаване, както и образците на формулярите на годишния отчет за дейността се утвърждават със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП, която се обнародва в „Държавен вестник“. Годишният финансов отчет на юридическите лица с нестопанска цел се съставя на база на Национален счетоводен стандарт- НСС 9. Следва да имате предвид измененията на чл.39, ал.9, т.2 от ЗСч, съгласно които предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство в Търговския регистър с декларация свободен текст. Такса за публикуване на декларацията не се дължи.
Съгласно чл.92, ал.4 от ЗКПО (изм., ДВ, бр.92 от 2017г.) годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Посочената разпоредба влиза в сила от 01.01.2018г. и съгласно §27 от ПЗР на ЗИД на ДОПК разпоредбата на чл.92, ал.4 от ЗКПО се прилага и за ГДД и годишния от отчет за дейността (ГОД) за 2017г.
Определение за предприятия, които не са осъществявали дейност, се съдържа в §1, т. 30 (нова, ДВ бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017г., изм. – ДВ, бр.92 от 2017г., в сила от 01.01.2018г.) от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно което „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
В контекста на гореизложеното, следва да имате в предвид, че съгласно чл. 217 от ЗКПО с годишната данъчна декларация следва да се декларира и данъкът върху разходите по чл.204, ал. 1 от с.з. (в случай, че са отчетени такива разходи), независимо от това дали имате печалби и доходи обект на облагане с корпоративен данък по смисъла на ЗКПО.
Предвид гореизложеното може да се обобщи, че представляваното от Вас юридическо лице е данъчно задължено и следва да подаде ГДД при положение, че има доходи за облагане съгласно чл.1, т.2 от ЗКПО или задължение за данък върху разходите съгласно чл.217 от ЗКПО. Респективно, ако не сте извършвали дейност по смисъла на Закона за счетоводството и/или нямате облагаеми доходи смисъла на ЗКПО нямате задължение за подаване на ГДД.
Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице (чл. 92, ал. 2 от ЗКПО). Следва да имате предвид, че съгласно чл.75, ал.3 от ЗКПО при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законноустановеният срок за подаването й е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 1, т. 8

94-00-200/3.02.2010 г.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 8Фактическа обстановка: осигуряване на лице, председател на сдружение с нестопанска цел. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности са осигурени за всички осигурени социални рискове. Видно от цитираната разпоредба, за да възникне задължение

Ваше писмено запитване, касаещо данъчното третиране на доходи от наем на промишлено оборудване, заведено в регистъра на ЦУ на НАП с вх. № М-26-П-35/ …2021 г.

Изх.№ М-26-П-35#1Дата: 15.02.2021 г. ЗКПО, чл. 2, чл. 12, чл. 13, чл. 195, чл. 199, чл. 200, чл. 202, §1, т. 8 от ДРСИДДО с Австрия, чл. 12ДОПК, чл. 136, чл. 137, чл. 142 ОТНОСНО: Ваше писмено запитване, касаещо данъчното третиране на доходи от наем на промишлено оборудване, заведено в регистъра на ЦУ на НАП

задължението за регистрация на представителство в Кипър за целите на ДДС, изразявам следното становище

20-00-175 /26.03.2010 г. ЗДДС, чл.9, ал.2, т.3; чл.21, ал.4, б ,,б”; чл.95, ал.2; чл.161 и 163аВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Търговско дружество извършва монтажни услуги по изграждането на склад и административна сграда за готова продукция на веригата ЛИДЛ в Ларнака Кипър. Дружеството изпълнява монтажните услуги по сключени договори с Австрийска и Германска фирми възлизащи

режима на доставките, в резултат на който режимът на двете доставки да е различен/ и

2_114/19.01.2012г.ЗДДС чл.3, ал.1 и ал.2ЗДДС чл.45, ал.3 и ал.7ЗДДС чл.96, ал.1, ал.2 и ал.3 ДР наЗДДС §1 т.5 и т.6 Описана е следната фактическа обстановка: Физическо лице, което не е търговец смята да закупи на свое име няколко /над два/ имота през една календарна година, които:-не са ново строителство по смисъла на §1, точка 5

Становище на НАП с Изх. №20-00-424 от 15.12. 2017 г.

Изх. №20-00-424 15.12. 2017 г. чл. 13, ал. 1, чл. 70, ал. 4, чл. 74, ал. 1, чл. 84 от ЗДДСчл. 61, ал. 1 от ППЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: „С“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС на 21.04.2017 г. на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС и на 21.08.2017 г. на основание

прилагане на разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки, които се изпращат или транспортират от регистрирано по този закон лице за цел

Изх. № 24-39-115Дата: 28.03.2018 год.ЗДДС: чл. 6, ал. 3, т. 3;ЗДДС: чл. 7;ЗДДС: чл. 7, ал. 5, т. 4;ЗДДС: чл. 13, ал. 3;ЗДДС: чл. 26, ал. 3;ЗДДС: чл. 38, ал. 2;ЗДДС: чл. 52, ал. 2;ЗДДС: чл. 53, ал. 1 и 2;ЗДДС: чл. 69, ал. 2;ЗДДС: чл. 111а, ал. 1;ЗДДС: чл. 124, ал. 2;ППЗДДС: чл. 79,

Прилагане на ЗМДТ.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Народно читалище е наемател на част от сграда – публична общинска собственост. Зададен е следният въпрос: Читалищата освободени ли са от данък върху недвижимите имоти за имоти, наети от общината, които са публична общинска собственост? В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме следното

Осигуряване на лицата, работещи при условията на чл. 114 от Кодекса на труда

София 1000, Бул. Дондуков” 52. №Тел. 02/985930 65Факс. 0298593069ДО………………..Относно: Осигуряване на лицата, работещи при условията на чл. 114 от Кодекса на трудаСъгласно разпоредбата на чл. 114 от Кодекса на труда – Трудов договор може да бъде сключен и за работа през определени дни от месеца. Когато работникът или служителят работи при един работодател общо не

Scroll to Top