fbpx

2_225/02.04.2018г.

2_225/02.04.2018г.

ЗКПО Чл.11
ЗКПО чл.204, ал.1, т.2
ЗДДФЛ чл.24, ал.2, т.9

В писмено запитване ваш изх.№………., заведено в регистъра на ТД на НАП , офис ……. с вх.№……….., препратено с изх.№……….., постъпило по регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика Варна с вх.№………. е посочено, че в детската градина има назначени педагогически специалисти и служители, които пътуват ежедневно от гр. …….. и им се възстановяват транспортните разходи по реда на Наредба №1 на МОН от 16.01.2017г.
Поставяте въпроса подлежат ли тези разходи на задължителни осигурителни вноски?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Възстановяването на транспортните разходи на педагогическите специалисти се извършва при спазването на Наредба №1 на МОН от 16.01.2017г. С тези разпоредби се предоставят права на физическите лица, съответно се задължава предприятието – работодател да възстанови транспортните разходи от местоживеене до месторабота в друго населено място /и обратно/ на персонала. В този смисъл, въпросните разходи попадат в обхвата на чл.11 от ЗКПО, съгласно който разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в ЗКПО е предвидено друго. На това основание разходите за транспорт не се облагат с данък по чл.204, ал.1, т.2 от ЗКПО.
Съгласно чл.24, ал.2, т.9 от ЗДДФЛ разходите за транспорт от местоживеенето до месторабота и обратно за сметка на работодателя, които не подлежат на облагане по ЗКПО, не се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на чл.25 и 26 от ЗДДС

1_ИТ-00-80/01.07.2010относно: прилагането на чл.25 и 26 от ЗДДСПо повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”-гр………… с вх. № ИТ-00-80/ 28.05.2010 г., отговаряме следното:В запитването не сте приложили никакви договори или други документи, които се отнасят до постигнатите договорености между ревизираното лице и „……….” АД, поради което даваме следното принципно становище:Изложена е следната фактическа обстановка:Задължено лице

ЗДДС, чл.117, aл. 1, т. 3,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ЗДДС, чл.7, aл. 1,ЗДДС, чл.6, aл. 3, т. 3

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС с основна дейност – производства на шприц форми и пластмасови детайли за промишлеността. Компанията извършва изработка на шприц форма за клиент от Великобритания, регистриран за целите на ДДС във Великобритания, с която в последствие изработва пластмасови детайли за клиент в България,

ЗКПО, чл.204, т. 2,ЗКПО, чл.209, aл. 1

Изх. №20-00-153/18.04.2016 г. ЗКПО – чл. 204, т. 2ЗКПО – чл. 209, ал. 1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-153/…2016 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Х“ ЕАД осъществява търговия на едро

прилагане разпоредбата на чл.18, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ, и следва ли да бъде съставен Акт за установяване задължение по подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008г. Ви уведомявам следното

5.Изх. № 23-22-158/19.02.2010г.ЗДДФЛ чл. 18, ал.1 и 2ДОПК чл. 106; чл. 128, ал.2 чл. 133 относноприлагане разпоредбата на чл.18, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ, и следва ли да бъде съставен Акт за установяване задължениепо подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008г. Виуведомявам следното: Във връзка с данъчното облекчение за лица с намалена работоспособноств

ЗКПО, чл.15,ЗДДС, чл.69,ЗДДС, чл.79а, aл. 3, т. 1, буква б,ЗДДС, чл.45, aл. 4

Изх. №53-04-14428.04. 2017 г.чл. 45, ал. 4 от ЗДДСчл. 69 от ЗДДС чл. 79а, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ЗДДС чл. 15 от ЗКПОВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е специализирано за преработка и рециклиране на олово и оловосъдържащи продукти. За целите на специфичното производство и липса на кадри в сектора,

КСО, чл.157, aл. 6,КСО, чл.6, aл. 11,НЕВД, чл.2, aл. 2,НЕВД, чл.2, aл. 3,НЕВД, чл.2а,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1,КСО, чл.127, aл. 1

5_23-29-102/20.09.2014 г.КСО, чл.6, ал.11, чл.127, ал.1 и чл.157, ал.6;НЕВДПОВ, чл.2, ал.2 и ал.3, чл.2а;ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1;В запитването сте изложиласледнатафактическа обстановка:Работодател е сключил груповазастраховка „Живот” за своите служители.Във връзка с описаната фактическа обстановкапоставяте следниявъпрос:Дължими ли са осигурителни вноски върху премиите, платени за доброволно застраховане наслужителите?Предвид изложената фактическата обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба,

здравноосигурителна вноска от самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски производител при отпуск за отглеждане на малко дете

1_149/07.04.2011 гЗЗО, чл.40, ал.1, т.5 относно: здравноосигурителна вноска от самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски производител при отпуск за отглеждане на малко детеВъв Ваше запитване, заведено по регистъра на дирекция ОУИ – гр. ……. с вх.№ ……………….2011 г., сте изложили следната фактическа обстановка:Вие сте самоосигуряващо се лице – земеделски производител. Осигурявате се за инвалидност поради

Прилагане на чл. 44, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при отдаване под наем на помещения, които са етажна собственост

Изх. №26-М-35Дата:18.04.2011 год. ЗДДФЛ, чл. 44, ал. 4; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4; ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 11. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 44, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при отдаване под наем на помещения, които са етажна собственостПо повод Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите

Scroll to Top