2_194/23.03.2018г

2_194/23.03.2018г

Наредба № Н-18/2006г чл. 25, ал.3

ЗДДС § 1, т.41 от ДР на ЗДДС

В НАП е постъпило Ваше писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Част от дейността на компанията Ви е свързана с отдаване на категоризирани места за настаняване за нощувки. Управлявате семеен хотел, както и апартамент и къщи.
В хотела използвате касов апарат /фискален принтер/, който издава фискални бонове, на които е изписано името на обекта , както и адреса му.
След проведен телефонен разговор бе уточнено, че на рецепцията на хотела се извършват и плащания за нощувки в апартамента и къщите, които стопанисвате.
Касовият Ви апарат в хотела разполага със софтуер свързан с настаняването, който искате да ползвате за всичките си обекти.
В тази връзка се интересувате: Имате ли право да издавате фискална касова бележка за нощувка в къща или апартамента /които се намират на адрес различен, от този на хотела/ от фискалния принтер на хотела?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, изразяваме следното становище относно приложението на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и на Наредба Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства :
Съгласно чл.118, ал.1 и ал.3 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство /ФУ/ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /ИАСУТД/(системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта. Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.
Прилагането на чл.118 от ЗДДС, както и редът и начинът за издаване на касови бележки се регламентират с Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства от 13.12.2006г. на Министерство на финансите.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. задължава всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Търговски обект, по смисъла на § 1, т.41 от допълнителните разпоредби на ЗДДС е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Разпоредбата на чл. 25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ указва, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ.
Съгласно чл. 25, ал.3 от Наредба № Н-18/2006г., в общия случай на Наредба № Н-18/2006г., фискална касова бележка се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаването на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
При описаната от Вас фактическа обстановка може да използвате фискалния принтер на хотела за отчитане на продажбите на нощувки в къщите и апартамента, тъй като плащането се извършва на рецепцията на хотела.
За упражняване на контрол върху броя на нощувките и стойността им в различните средства за настаняване, е необходимо тези суми да се регистрират в отделен департамент или артикул, който да бъде програмиран с приетото от Вас наименование на средствата за настаняване напр. „хотел“, „къща Уют“, „апартамент Слънчев поздрав“ и т.н, и да бъдат причислени към съответната данъчна група по чл.27, ал.1 от Наредба №Н-18 от 2006г. При възприемане на такъв подход, в съответния отчет на фискалното устройство по департамент или артикул срещу департамента/артикула със съответното наименование напр. “апартамент Слънчев поздрав“ ще се отпечатва сумата за платените нощувки за деня.

5/5

Вашият коментар