fbpx

2_303-1/14.05.2018г.

2_303-1/14.05.2018г.
ЗДДС, чл.45,ал.1 и ал.2
ЗДДС, чл. 69

През данъчен период м. април 2014г. ЕООД е отразило в дневника за покупки и в СД по ЗДДС сделка по фактура № ….. издадена от „…..“ ООД. През същия данъчен период дружеството сключва сделка с „….“ ЕООД, обективирана във фактура № …. като продава правото на строеж.
Предвид изложеното поставяте следните въпроси:
1. Възниква ли право на данъчен кредит за дружеството, след като в рамките на един данъчен период са сключени двете сделки?
2. Налице ли е неправомерно ползван данъчен кредит от дружество и на какво основание?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. Ограничените вещни права по смисъла на тази разпоредба са право на строеж, право на ползване и право на преминаване или друг сервитут, т.е., прехвърлянето на ограничено вещно право на строеж е освободена доставка на основание цитираната разпоредба.
С разпоредбата на чл.45, ал.2 от ЗДДС в сила от 01.01.2012 г. се стеснява обхватът на освобождаването по отношение на учредяването или прехвърлянето на правото на строеж на сгради, като същото е освободена доставка само до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата.
Следва да се има предвид, че на основание чл.45, ал.7 от ЗДДС, в случаите на доставка по чл.45, ал.1 от ЗДДС, доставчикът може да избере доставката да бъде облагаема.
При учредяване или прехвърляне на право на строеж на сграда, по отношение на която има вече издадено разрешение за строеж, по силата на чл. 45, ал. 2 от ЗДДС е налице облагаема доставка.
По смисъла на чл.68, ал.1, т.1 и 2 от закона, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка, както и извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка.
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащия на приспадане данък стане изискуем./чл.68, ал.2/
Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС възниква и се упражнява по общите правила на чл. 69, при ограниченията на чл. 70, и при условията на чл. 71 от закона.
Според регламентираните в чл.69 от закона общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване облагаеми доставки.
Видно от цитирания законов текст, за да е налице право на данъчен кредит за начисления данък за получени стоки и услуги, законът поставя условие получателят по доставката да извършва с тях облагаеми доставки в качеството си на регистрирано лице. Когато стоките и услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта от закона в т.ч. за доставка по чл.45, ал.1, за лицето не възниква право на приспадане на данъчен кредит, на основание чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че наличието на неправомерно ползван данъчен кредит от дружество подлежи на установяване от орган по приходите в хода на възложено ревизионно производство.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

обезпечение по чл.176в от ЗДДС

ОТНОСНО: обезпечение по чл.176в от ЗДДСВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-15-334/ 17.11.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството възнамерява да купува дизелово гориво по КН 27102011 за собствени нужди за зареждане на собствена строителна механизация и собствени товарни автомобили, като същото ще бъде доставено и заредено на

преотстъпване на данък по реда на чл. 48, ал. 6 и 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-38-31Дата:27.05.2015 год.ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6;ЗДДФЛ, чл. 48, ал. 7;ЗКПО, чл. 189б.Относно: преотстъпване на данък по реда на чл. 48, ал. 6 и 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)По повод Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция ОДОП –

Прилагане на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № М-24-31-12Дата:25.04.2012 год. ЗДДФЛ, чл. 22а, ал. 1, т. 3; ЗДДФЛ, чл. 22а, ал. 2.Относно: Прилагане на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите лицаВъв връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ……………. и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” на Националната агенция

ЗДДФЛ, чл.24, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.33,ЗДДФЛ, чл.50, aл. 1, т. 4,ЗДДФЛ, чл.11, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 3

Изх. № 24-39-58Дата: 03.09.2015 год.ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 33;ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 4. По повод постъпило писмено запитване в ЦУ на НАП, препратено от дирекция ОДОП – гр. София и заведено с вх. № 24-39-58 от 20.04.2015 г., Ви уведомявам следното:От

Становище на НАП с Изх. №23-22-2192 от 28.11.2016 г.

Изх. №23-22-2192 28.11.2016 г. Наредба №Н-18/2006 г. чл. 39, ал. 5, чл. 41 ал. 1 и ал. 2 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” са постъпили Ваши запитвания (идентични), приети с вх. №23-22-2192/27.10.2016 г., както и вх. №53-04-827/08.11.2016 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на

Начини на плащане към НАП, офис ……….

Изх. № 24-14-24Дата: 19.05.2010 год. ДОПК, чл. 72, ал. 1; ДОПК, чл. 178, ал. 2.ОТНОСНО: Начини на плащане към НАП, офис ……….В отговор на Ваше писмо изх. №…..23.03.2010г. относно начините на плащанекъм НАП, офис ………. , Ви уведомяваме:Плащанията на публични задължения, установявани или събирани отНационалната агенция за приходите са регламентирани с нормата на чл. 178,

Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при участие на служители в план за стимулиране чрез учас

Изх. № 24-39-97Дата:21.03.2017 год.ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1, т. 3;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2;ЗКПО, чл. 38, ал. 3;ДР на ЗКПО, § 1, т. 19, буква „б“.ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при участие на служители

Документиране на получени субсидии за покриване на загуби

ОТНОСНО: Документиране на получени субсидии за покриване на загубиС Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № ……/14.11.2013г. в Дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка: Транспортна фирма получава ежемесечно субсидия за покриване на загуби от централния бюджет чрез общината по реда на Наредба № 3 от 04.04.2005г. за условията и реда за предоставяне на средства

Scroll to Top