2_303-1/14.05.2018г.

2_303-1/14.05.2018г.
ЗДДС, чл.45,ал.1 и ал.2
ЗДДС, чл. 69

През данъчен период м. април 2014г. ЕООД е отразило в дневника за покупки и в СД по ЗДДС сделка по фактура № ….. издадена от „…..“ ООД. През същия данъчен период дружеството сключва сделка с „….“ ЕООД, обективирана във фактура № …. като продава правото на строеж.
Предвид изложеното поставяте следните въпроси:
1. Възниква ли право на данъчен кредит за дружеството, след като в рамките на един данъчен период са сключени двете сделки?
2. Налице ли е неправомерно ползван данъчен кредит от дружество и на какво основание?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. Ограничените вещни права по смисъла на тази разпоредба са право на строеж, право на ползване и право на преминаване или друг сервитут, т.е., прехвърлянето на ограничено вещно право на строеж е освободена доставка на основание цитираната разпоредба.
С разпоредбата на чл.45, ал.2 от ЗДДС в сила от 01.01.2012 г. се стеснява обхватът на освобождаването по отношение на учредяването или прехвърлянето на правото на строеж на сгради, като същото е освободена доставка само до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата.
Следва да се има предвид, че на основание чл.45, ал.7 от ЗДДС, в случаите на доставка по чл.45, ал.1 от ЗДДС, доставчикът може да избере доставката да бъде облагаема.
При учредяване или прехвърляне на право на строеж на сграда, по отношение на която има вече издадено разрешение за строеж, по силата на чл. 45, ал. 2 от ЗДДС е налице облагаема доставка.
По смисъла на чл.68, ал.1, т.1 и 2 от закона, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за получени от него стоки или услуги по облагаема доставка, както и извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка.
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащия на приспадане данък стане изискуем./чл.68, ал.2/
Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС възниква и се упражнява по общите правила на чл. 69, при ограниченията на чл. 70, и при условията на чл. 71 от закона.
Според регламентираните в чл.69 от закона общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване облагаеми доставки.
Видно от цитирания законов текст, за да е налице право на данъчен кредит за начисления данък за получени стоки и услуги, законът поставя условие получателят по доставката да извършва с тях облагаеми доставки в качеството си на регистрирано лице. Когато стоките и услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта от закона в т.ч. за доставка по чл.45, ал.1, за лицето не възниква право на приспадане на данъчен кредит, на основание чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че наличието на неправомерно ползван данъчен кредит от дружество подлежи на установяване от орган по приходите в хода на възложено ревизионно производство.

5/5

Вашият коментар