2_365/30.05.2018г.

2_365/30.05.2018г.
ЗКПО, чл.15 и чл.16, Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. на Министъра на финансите

В писмено запитване, заведено в регистъра Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №365–––––––, посочвате, че представляваният от Вас медицински център се намира в к.к. –––– на територията на „–––––“, където ползва помещение под наем. Въпросът Ви е свързан с това каква е пазарната цена на наемите на квадратен метър отдавана под наем площ за медицински нужди, като се има в предвид, че наемателя и наемодателя са свързани лица- „–––––“ – е собственик на 100% от капитала на –––––––––– и общ. ––– е малка община със сравнително по-ниска икономическа активност в сравнение на големите градове и курортните селища. Посочвате също, че на отправено от Вас официално запитване до Община- ––––, относно пазарната цена на на наемите за медицински дейности на територията на общината, Ви е отговорено, че няма подобни случаи и не може да бъде предоставена такава информация.

Предвид изложената фактическа обстановка, въпроса и относимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище:
Актуалната нормативна уредба, свързана с определяне на пазарните цени са регламентирани с разпоредбите на Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. на Министъра на финансите /ДВ. бр.70 от 29.08.2006г./. С нея се уреждат редът и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени между свързани лица за целите на данъчното облагане, когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, отличаващи се от условията между несвързани лица. Пазарна цена се определя по смисъла на определенията дадени в § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби /ДР/ на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и § 1, т. 8 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и това е „сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани“.
В Наредба № Н-9 и § 1, т. 10 от ДР на ДОПК са регламентирани методите за определяне на пазарните цени, както следва:
1. методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;
2. методът на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;
3. методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;
4. методът на транзакционната нетна печалба;
5. методът на разпределената печалба.
Съгласно чл. 7 от Наредба № Н-9 за определянето на пазарните цени се използват методът на сравнимите неконтролирани цени, методът на пазарните цени или методът на увеличената стойност. С разпоредбата на чл. 9 от наредбата, е определено, че когато посочените методи, не могат да доведат до резултат, в съответствие с обичайни търговски или финансови взаимоотношения между независими лица при съпоставими условия се прилага методът на транзакционната нетна печалба или методът на разпределената печалба. На основание чл. 36 от горепосочената наредба  методът на разпределената печалба е приложим в различни случаи, в т.ч. и когато не могат да бъдат установени съпоставими сделки между независими лица и не могат да се извършат корекции по чл. 11 от същата /чл. 36, т. 2/. Друга възможност, която предоставя наредбата е, когато самостоятелното прилагане на методите не води до резултат, отразяващ обичайните търговски и финансови взаимоотношения между независими лица при съпоставими условия, да се ползват едновременно два или повече метода. Следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 65 от Наредба Н-9, за целите на определяне на пазарните цени при необходимост могат да се ползват и оценки на лицензирани оценители и заключения на вещи лица.

Следва да имате в предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО при осъществяване на сделка между свързани лица при съмнение за отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание резултата от тази сделка, а се взема под внимание тази данъчна основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени.

5/5

Вашият коментар